Úspěšně ukončené projekty

(GAAV, 2009 - 2011)

Jaké jsou hlavní mechanismy ovlivňující přeměny N v horských lesních půdách saturovaných dusíkem?

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Biotické a abiotické faktory řídící ztráty fosforu z nevyvinutých alpinských půd

(Grantová agentura České republiky, 2018 - 2020)

Nové pohledy na koexistenci a rozdělení nik terestrických orchidejí: funkční vlastnosti formující interakce mezi orchidejemi a houbami

(Grantová agentura České republiky, 2018 - 2020)

Přehlížené postindustriální biotopy: výzkum faktorů formujících biotu znečištěných stojatých vod

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Vliv funkčního typu a fenologie rostlin na rhizodepozice za měnících se podmínek půdního prostředí

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Alternativní cesty přenosu energie – zaostřeno na planktonní potravní sítě mělkých jezer

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci v orných půdách různě saturovaných uhlíkem

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodích zmlazujících se po odumření stromového patra

(Grantová agentura České republiky, 2017 - 2019)

Studenokrevní sladkovodní živočichové a klimatická změna: vliv fenotypové plasticity na životní cykly a trofické interakce

(Grantová agentura České republiky, 2017 - 2019)

Dynamika fosforu v neobhospodařovaných terestrických ekosystémech: Vztahy s cykly dusíku a uhlíku

(Grantová agentura České republiky, 2017 - 2019)

Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer

(Grantová agentura České republiky, 2016 - 2018)

C:N stechiometrie ve vztazích mezi rostlinou a půdou: vliv na metabolismus rostliny a procesy v rhizosféře

(Grantová agentura České republiky, 2015 - 2017)

Odrážejí dlouhodobá data o zooplanktonu Slapské nádrže civilizační a/nebo klimatické změny v minulých 50 letech?

(GAČR, 2013 - 2016)

Funkční diverzita půdních mikroorganismů rašelinné smrčiny a její vliv na DOM v půdě

2012 - 2016)

Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů.

(Grantová agentura České republiky, 2014 - 2016)

Rozlišení vlivů změn v chemismu prostředí a klimatu na biogeochemické procesy a biodiversitu přírodních půd a vod alpinského pásma

2013 - 2017)

Charakteristiky životních strategií vybraných skupin Betaproteobacteria ve vztahu k jejich roli v přenosu uhlíku do vyšších trofických hladin (GA ČR 13-00243S)

2014 - 2016)

Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu

2012 - 2015)

Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy NATURA 2000 v ČR

(GAČR, projekt číslo 14-17403P, 2014 - 2016)

Vliv revitalizace dlouhodobě odvodněných rašelinišť na funkční diverzitu půdních mikroorganismů ve vztahu ke kvalitě organické hmoty

2011 - 2014)

Lovci nebo zahradníci? Transkriptomický pohled na symbiotické interakce mezi masožravou rostlinou a mikroorganismy

2014 - 2016)

Bilance půdní organické hmoty a koncept dusíkové saturace – kombinovaný vliv acidity a živinové úrovně v lesních půdách