Charakteristika: 

Ukládání uhlíku v půdě je v dnešní době velkým tématem, protože by mohlo pomoci při zmírnění probíhající změny klimatu. Zakládání trvalých travních porostů se ukázalo být účinným opatřením z hlediska ukládání uhlíku do půdy, proto jsou v současnosti osívány plochy orné země, a to především v chráněných zájmových oblastech. Ukládání uhlíku do půdy může být podpořeno produkcí glomalinu (proteinu produkovaného arbuskulárními mykorhizními houbami), který napomáhá tvorbě půdních agregátů a tedy stabilizaci půdního uhlíku. Množství produkce a kvality glomalinu ale souvisí s druhem rostliny a stále není zcela jasné, které druhy rostlin v travních společenstvech jsou pro produkci glomalinu nejvhodnější a tedy jaká osiva by měla být z hlediska ukládání uhlíku do půdy při zatravňování používána. Cílem rešerše tedy bude z dostupné literatury získat přehled o produkci glomalinu u různých druhů rostlin travních společenstev, o tom jak množství a kvalita glomalinu ovlivňuje ukládání a stabilizaci uhlíku v půdě, a pokusit se tak navrhnout vhodné složení osevních směsí pro zvýšení ukládání uhlíku do půdy.