Školitel: 
Charakteristika: 

V situaci, kdy znečištěná voda a sucho zvyšují zranitelnost vodních ekosystémů, nabývá na významu „neviditelná složka“ – dnové usazeniny (sedimenty). Pro většinu veřejnosti i odborníků jsou neznámé a o to více jim každý rozumí. Jaký je však jejich skutečný vliv na vodní ekosystém? A na jeho kyslíkový a živinový režim?

Cíle práce: 

V rámci řešeného projektu MZe zjistit vliv chování resuspendované částice na koncentraci fosforu ve vodě.

Materiál a metody: 
  • sedimenty z vybraných rybníků v rámci ČR

  • terénní odběry, mapování sedimentů, pokročilé laboratorní experimenty