Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

Produktivita ekosystémů a rozklad organické hmoty jsou procesy závislé na dostupnosti živin, především dusíku (N) a fosforu (P). Rovnováha těchto procesů určuje schopnost ekosystémů živiny zadržovat a má vliv na dlouhodobou bilanci uhlíku. Od roku 1994 probíhá v Čechách výzkum biogeochemických cyklů v soustavě lesních povodí GEOMON. Z dosavadních výsledků sledování bilance prvků se ukazuje stechiometrická nerovnováha mezi půdami v povodích a koncentracemi prvků (CNP) v povrchových vodách.

Cíle práce: 

Posoudit vzájemný vztah mezi stechiometrií uhlíku a živin (C:N:P) v systému mikrob-půda-voda na gradientu acidifikace a eutrofizace lesních povodí. Případně i určit a kvantifikovat roli mikrobů ve schopnosti půd zadržovat živiny.

Materiál a metody: 

Analýzy půdních vzorků odebraných v síti malých lesních povodí v ČR – základní půdně-mikrobiologické techniky (extrakce, stechiometrie CNP mikrobiální biomasy, půdy a enzymů, aktivita oxidativních enzymů), pro pokročilejší zájemce doplněno o metody stabilního izotopu 15N a molekulárně biologické techniky (extrakce DNA, qPCR, zpracování sekvenačních dat, kvantifikace funkčních genů cyklu N a S apod.), případně propojení získaných dat s chemií vstupů (depozice, opad) a výstupů (odtoky).