Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

Rybníky mohou představovat jak “eutrofní pustinu”, tak refugia bohatých společenstev vodních organismů v kulturní krajině. Zároveň jsou více či méně intezivně obhospodařovány, což může mít na jejich biodiverzitu pozitivní i negativní vliv.

Cíle práce: 

Vaším úkolem bude pomocí terénních průzkumů zjistit, jak reagují společenstva vodního hmyzu na vybraný typ lokálního managementu na rybnících a navrhnout případná opatření na zlepšení stavu.

Téma je možné uzpůsobit konkrétnímu zájmu - např. srovnání vlivu odbahňování (odstranění živinové zátěže v sedimentech) na společenstva před odbahněním a po něm nebo srovnání diverzity vodního hmyzu na rybnících uvnitř a vně maloplošných chráněných území.

Materiál a metody: 

- Literární rešerše

- Terénní výzkum