Školitel: 
Charakteristika: 

Půdní mikrofauna je významnou součástí půdní fauny a vykazuje mnoho odlišných potravních strategií. Vířníci, hlístice a želvušky patří mezi nejvýznamnější skupiny. Lesní mravenci rodu Formica patří mezi takzvané ekosystémové inženýry, protože svou činností významně přetvářejí prostředí, vytvářejí silné lokální akumulace organické hmoty a mění rozložení organické hmoty na vertikálním profilu. Lze očekávat, že půdní mikrofauna na tuto činnost odpovídá změnami své abundance a zastoupením jednotlivých potravních strategií. Práce předpokládá odběr vzorků v terénu, laboratorní (mikroskopické) zpracování vzorků a vyhodnocení již dříve odebraných vzorků.

Cíle práce: 

Analyzovat společenstva mikrofauny z trvalých ploch na Kleti, stanovit relativní význam jednotlivých potravních strategií v závislosti na vzdálenosti od mraveniště a na vertikálním profilu.

Materiál a metody: 

Práce předpokládá zpracování kvantitativních vzorků odebraných v roce 2017, odběr nových vzorků přímo studentem v terénu, jejich extrakci, tvorbu preparátů, determinaci a statistické zpracování.