Školitel: 
Charakteristika: 

Na několika rašeliništích v Jižních Čechách (Třeboňsko) dosud probíhá těžba rašeliny, po jejímž ukončení je v budoucnu plánována revitalizace. Šíření rostlin na takto narušených stanovištích s extrémními mikroklimatickými podmínkami je velmi pomalé a obtížné. Jiná rašeliniště byla pouze narušena odvodněním, jehož následkem je šíření dřevin.

Proto vyhodnocení úspěšnosti uchycování  a přežívání semenáčků dřevin v závislosti na vlastnostech rašeliny, hladině vody a mikroklimatu může pomoci s plánováním revitalizace a úspěšné rekolonizace rostlinami, nebo naopak k navržení vhodného managementu, který bude bránit dalšímu šíření dřevin.

Materiál a metody: 

Náplní práce by bylo vytyčení trvalých ploch na dosud těžených rašeliništích a „čerstvě“ dotěžených plochách, popis jejich vegetace pomocí fytocenologických snímků, sledování počtu semenáčků a jejich přežívání, odečty cca 3x ročně (jaro-léto-podzim). Dále odběry vzorků rašeliny a jejich základní rozbor. Sledování mikroklimatu pomocí dataloggerů (teplota, vlhkost). Možnost sledovat „seed rain“ – potenciální spad semen v blízkosti sledovaných ploch.

Práci je možné vykonávat na různých lokalitách dle výběru (vybrané těžené lokality, PR Kozohlůdky, PR Kapličky)

 

Téma řešeno v souvislosti s projektem Interreg AT-CZ 45 „ConNat“ -  Andrea Kučerová, Botanický ústav AVČR, Třeboň.