Školitel: 
Charakteristika: 

Půdní organická hmota je základem fungování suchozemského ekosystému. Vzniká převážně z organických látek rostlinného původu - z opadu = odumřelé rostlinné biomasy, která vstupuje do půdy v pevné formě, a také z jednodušších látek, které uvolňují do půdy živé kořeny rostlin. Půdní mikroorganismy tyto rostlinné vstupy rozkládají, částečně mineralizují, ale také je přetváří a podílí se tak na vzniku stabilní půdní organické hmoty. Ta je pak zásadním zdrojem živin pro rostliny, je zodpovědná za zadržování vody v půdě a její ochranu proti erozi.

Cíle práce: 

Porovnat rozdíl v rychlosti tvorby půdní organické hmoty z různých typů rostlinných vstupů – kořenů, listů a jednoduchých kořenových exudátů. Zjistit, jak je nově vzniklá organická hmota stabilní. Zjistit, v jakých podmínkách se půdní organická hmota tvoří rychleji porovnáním různých typů zemědělských půd o různé zrnitosti, různě zasažených erozí a s různým obsahem živin.

Materiál a metody: 

Laboratorní inkubační pokusy s vybranými půdami, do kterých budou přidány různé typy substrátů – listy, kořeny a směs jednoduchých látek reprezentujících kořenové exudáty. Sledování rychlosti tvorby půdní organické hmoty – frakcionace půdy se zaměřením především na jemnou frakci půdy obsahující stabilnější organické látky. Charakterizace mikrobiálních společenstev v půdách s různými substráty. Charakterizace stability nově vzniklé půdní organické hmoty pomocí chemických a respiračních metod.