Školitel: 
Charakteristika: 

Stále rostoucí poptávka po bydlení vede k neustálému růstu především velkých měst. Tento růst charakterizují 2 směry – zahušťování zástavby v rámci současných hranic zastavěného území a rozšiřování města do volné krajiny. Oba procesy mají vliv na množství zeleně dostupné pro lidi v sídlech. Způsob urbanizace je ovlivněn územním plánem města a jeho priority se mohou výrazně lišit mezi jednotlivými městy.

#urban sprawl #sídelní zeleň #urbánní prostředí #prostorová analýza

Cíle práce: 

Cílem práce je zhodnotit proces urbanizace a jejich typů k množství a typu zeleně v sídlech, popsat vliv „řízeného“ rozvoje města (územní plán) na zachování a charakter zeleně ve městě. Analyzovat vliv územního plánu na strukturu vegetace – vegetační indexy, indexy rozvoje města a jeho typologie.

Materiál a metody: 

Využití leteckých a družicových snímků – klasifikace zeleně ve městě a její vývoj v čase pro vybraná sídla v ČR (lokální snímky, google earth engine). Práce s GIS.