Školitel: 
Charakteristika: 

V posledním desetiletí výrazně roste koncentrace fosforu (P) ve vodách alpinských jezer ve Vysokých Tatrách. Jejich povodí jsou malá, tvořená především sutí, ve které se tvoří nevyvinuté suťové půdy a alpínskými květnatými loučkami s lépe vyvinutou půdou. Projekt má pomoci zjistit, jaké jsou příčiny zrychlené eutrofizace jezer fosforem. Některá sledování jsou prováděna v terénu, další vzorky půd a hornin jsou odebírány v terénu a dále studovány v laboratořích. Téma je poměrně široké, řešené v rámci projektu GAČR. Projekt má několik dílčích cílů a každý z nich může být základem diplomové práce.

Cíle práce: 

1) určit a porovnat složení mikrobních společenstev hornin a suťových a lučních půd a stanovit rozdíly ve schopnostech společenstev zadržovat a uvolňovat P, 2) určit schopnost mikroorganismů mobilizovat P z minerálních částic, tyto mikroorganismy izolovat a determinovat, 3) porovnat rychlost uvolňování P ze sutí, suťových a lučních půd v terénu s pomocí iontoměničů.

Materiál a metody: 

Sledování v terénu jsou prováděna pomocí iontoměničů, vzorky půd a hornin z terénu jsou analyzovány molekulárními a mikrobiologickými metodami v kombinaci s klasickými metodami půdní biologie.