Školitel: 
Charakteristika: 

Bakalářská práce by byla vypracována formou literární rešerše s perspektivou rozšíření v navazujícím studiu magisterském. Nicméně během bakalářského studia by si student vyzkoušel všechny metodické od odběru vzorků vody v terénu, přes její filtraci v laboratoři i izolaci DNA a PCR pro metabarcoding analýzu.

Projekt by cílil na navržení vhodného vzorkovacího schématu ke zjištění informací o rybích obsádkách a zároveň přinesl nové poznatky o stochastičtí monitoringu touto metodou.

Magisterská práce by spočívala ve zpracování odebraných vzorků, jejich analýze a vyhodnocení.

Cíle práce: 

Literární rešerše používání dynamicky se rozvíjejících molekulárních metod, seznámení se s vědeckou prací v terénu i laboratoři a analýza poskytnutých vzorků.

Materiál a metody: 

Odběry vody i tradiční monitoring rybích společenstev v nádržích a rybnících. Laboratorní zpracování podle nejmodernějších protokolů. Základní statistické vyhodnocení.