Charakteristika: 

Nepůvodní druhy organismů mají téměř vždy zcela zásadní vliv na invadované ekosystémy. Mohou původním druhům fauny konkurovat ve využití prostoru a/nebo potravních zdrojů. Lokalita námi studovaného podhorského potoka hostí velmi početnou populaci raka signálního. I přesto je zde velmi bohaté společenstvo makrozoobentosu. Potravu organismů lze analyzovat mnoha způsoby, mezi jeden z nich patří i neinvazivní metoda molekulární. Z DNA potravy obsažené ve fekálních peletách raka signálního lze v obrysech určit potravní spektrum tohoto druhu a tím objasnit jeho potravní nároky v dané lokalitě a případný vliv na celý ekosystém.

Cíle práce: 

Pomocí molekulárních metod ověřit možnost použití fekálních pelet odebíraných během jedné sezóny ke zjištění potravy raka signálního.

Materiál a metody: 

Práce v molekulární laboratoři (extrakce DNA, příprava PCR reakce, gelová elektroforéza), optimalizace publikovaných protokolů za použití universálních molekulárních márkrů pro různé skupiny makrozoobentosu. Vyhodnocení gelovou elektroforézou.