Charakteristika: 

Planktonní korýše buchanky rodu Acanthocyclops najdeme v různých typech habitatů od periodických tůní, rybníků přes údolní nádrže i vysokohorská jezera. Většina druhů oplývá výraznou morfologickou plasticitou, která mnohdy komplikuje správné druhové určení. I přesto bylo v poslední době pospáno několik nových druhů také pomocí molekulárních metod a metod geometrické morfometrie. Molekulární metody navíc vnesly trochu světla do fylogenetických vztahů mezi jednotlivými druhy. I přesto zůstávají některé oblasti méně probádané než ostatní. Během několika let se podařilo nashromáždit vzorky z horských jezer v Rumunském pohoří Rodna či z povodí řeky Lena na východě Ruska.

Cíle práce: 

Pomocí morfologických znaků a také molekulárními metodami stanovit druhovou příslušnost jedinců z jednotlivých vzorků a lokalit.

Materiál a metody: 

Student si osvojí práci se stereomikroskopem, tvorbu trvalých mikroskopických preparátů pro morfometrickou analýzu. Seznámí se a osvojí si základních molekulárních techniky v laboratoři (extrakce DNA, příprava PCR reakce, amplifikace fragmentů DNA) i vyhodnocení výsledků sekvenace fragmentů genů (práce s bioinformatickým softwarem, stavba fylogenetických stromů).