Školitel: 
Charakteristika: 

Řada antropogenních stresorů představuje vážnou hrozbu pro biodiverzitu a fungování ekosystémů na Zemi. Patří k nim i změna klimatu a chemické znečištění, jejichž vliv bude zřejmě narůstat. V současnosti nemáme dostatek dat a ucelený koncept, pomocí kterého bychom mohli předvídat odezvy sladkovodních společenstev na tyto kombinované stresory. Mezi významné vlivy těchto stresorů patří také změny v mezidruhových vztazích.

Cíle práce: 

Pomocí laboratorních a řízených venkovních experimentů v ohřívaných nádržích budete sledovat vliv realistických koncentrací koktejlu pesticidů, resp. farmak a oteplování na mezidruhové interakce vybraných druhů vodních bezobratlých. Získané výsledky porovnáte se stávajícími daty v literatuře a navrhnete obecné schéma vlivu kombinovaných stresorů na potravní sítě sladkých vod.

Materiál a metody: 

- Laboratorní a venkovní experimenty

- Literární rešerše