Školitel: 
Charakteristika: 

Řada antropogenních stresorů představuje vážnou hrozbu pro biodiverzitu a fungování ekosystémů na Zemi. Patří k nim i změna klimatu a chemické znečištění, jejichž vliv bude zřejmě narůstat. V současnosti nemáme dostatek dat a ucelený koncept, pomocí kterého bychom mohli předvídat odezvy fungování sladkovodních společenstev na tyto kombinované stresory.

Cíle práce: 

Pomocí řízených venkovních experimentů v ohřívaných nádržích budete sledovat vliv realistických koncentrací koktejlu pesticidů, resp. farmak a oteplování na fungování skladkovodních společenstev a ekosystémových procesů. Získané výsledky porovnáte se stávajícími daty v literatuře a navrhnete obecné schéma vlivu kombinovaných stresorů na společenstva.

Materiál a metody: 

- Terénní experiment (v areálu PřF JU na Branišovské)
- Literární rešerše