Školitel: 
Charakteristika: 

Hnízda chaluh (Stercorarius sp.) jsou charakteristickým prvkem arktické tundry, protože chaluhy užívají svá hnízda opakovaně po mnoho generací, Jsou tvořeny nejen zbytky potravy a přineseného materiálu, ale i relativně bujnou vegetací profitující z vysoké koncentrace živin. Substrát je tvořen většinou humolitem v různém stadiu rozkladu. Živočišná společenstva těchto prostředí dosud nebyla prakticky vůbec studována navzdory tomu, že se s největší pravděpodobností jedná o lokální centra biodiverzity v arktické tundře.

Cíle práce: 

Zjistit význam hnízd chaluh jako center biodiverzity půdních organismů se zaměřením na půdní členovce a vliv ekologických charakteristik vlhkosti, trofie a vegetace na kvalitativní a kvantitativní složení společenstev půdní fauny v hnízdech a jejich okolí na Svalbardu.

Materiál a metody: 

Práce předpokládá zvládnutí determinace vybrané jedné půdní skupiny, získání kvantitativních mikroskopických údajů o výskytu jednotlivých druhů a jejich zpracování. Kombinace terénních odběrů a laboratorního zpracování vzorků s použitím extrakčních metod v návaznosti na aktivity školitele.