Školitel: 
Charakteristika: 

 Chvostoskoci jsou stará a velmi zajímavá skupina půdních bezobratlých. Na Svalbardu představují jednu z mála skupin mnohobuněčných živočichů široce rozšířenou v nezaledněném území. Navzdory tomu v některých místech se vyskytují častěji a ve větší druhové diverzitě. Právě pod ptačími útesy jsou společenstva chvostoskoků nejzajímavější. Jsou to ovšem území v mnoha ohledech extrémní jak co do klimatických podmínek tak trofických poměrů. V prostředí polární tundry jsou chvostoskoci jedni z mála mnohobuněčných organismů, kteří jsou schopni se vyrovnat s extrémností tamních podmínek. Společenstva chvostoskoků budou studována v závislosti na biotických a abiotických poměrech dané lokality.

Cíle práce: 

Charakterizovat závislost společenstev chvostoskoků na půdních poměrech a gradientu vzdálenosti od ptačího útesu jako zdroje živin.

Materiál a metody: 

Práce předpokládá zpracování kvantitativních vzorků odebraných v roce 2014, jejich roztřídění a determinaci. Předpokládá se i terénní část práce s odběrem dalších vzorků. Nutností je zvládnutí determinace, získání kvantitativních údajů o výskytu jednotlivých druhů a jejich zpracování.