Školitel: 
Charakteristika: 

Památkově chráněné historicky utvářené krajinné celky, tzv. krajinné památkové zóny jsou v jižních Čechách Orlicko, Novohradsko, Římovsko, Čimelicko - Rakovicko a Libějovicko - Lomecko. Bakalářská práce by zahrnovala (1) rešerši literatury (a) přírodovědné a kulturní problematiky vybrané lokality, (b) biologie a ekologie vybraných vzácných, ohrožených a zákonem chráněných druhů vázaných zejména na staré stromy (ty bývají především příčinou odlišného pohledu na památkářskou obnovu areálu) a přilehlé biotopy. (2) Vybrané území bude rámcově vegetačně a dendrologicky zmapováno a bude vytvořena tematická vrstva v ArcView. (3) Na základě výskytu a ekologických nároků vzácných druhů budou vyhodnoceny prostorové vazby těchto druhů na vhodné biotopy a navržen prostorový variantní model pro případ obnovy areálu (pochopitelně ve spolupráci s požadavky NPÚ).

Cíle práce: 

Na základě výskytu a ekologických nároků vzácných druhů budou vyhodnoceny prostorové vazby těchto druhů na vhodné biotopy a navržen prostorový variantní model pro případ obnovy areálu (pochopitelně ve spolupráci s požadavky NPÚ).

Materiál a metody: 

literatura