Školitel: 
Charakteristika: 

Rostoucí dostupnost satelitních a leteckých dat nabízí nové možnosti pro přímé využití v procesu rozhodování státní správy a samosprávy. Spojení různých datových zdrojů (satelitní data – google earth engine, statistická data – orgány státní správy, vlastní jednoduché mapování pomocí mobilních aplikací) dává úředníkům možnost získat ucelenější podklady pro rozhodování. Tato práce se zaměří na takto získaná data věnovaná vegetaci ve městě. Budou porovnány 3 roviny vstupů dat o stavu vegetace ve městě – satelitní data, mobilní mapování veřejnosti v terénu, expertní mapování vegetace.

#dálkový průzkum země #monitoring vegetace #sídelní zeleň #prostorová analýza

Cíle práce: 

Cílem práce je analýza dat pro vytvoření jednoduché webové aplikace pro uživatele, která umožní získat přehled o prostorovém rozložení, propojenosti (fragmentaci) a stavu zeleně v rámci sídla. Bude provedeno srovnání dostupných distančních dat (letecké snímky, družicové snímky Landsat, Sentinel) a výpočtů nad těmito daty (stav vegetace pomocí vegetačních a vlhkostních indexů) s možností doplnění terénních dat pomocí mobilní aplikací („crowdmapping“). Případová studie a srovnání s existujícími daty o vegetaci (prvky zelené infrastruktury) bude provedena pro České Budějovice.

Materiál a metody: 

Práce s nástroji DPZ a GIS (klasifikace a analýza dat), zpracování GIS, jednoduché web a mobilní aplikace.