(Grantová agentura České republiky,

Propojení experimetálních a matematických přístupů ve studiu vlivu redoxního potenciálu půdy na využitelnost substrátu mikroorganismy

(Komunitární program LIFE,

Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese

(Grantová agentura České republiky,

Vliv funkčního typu a fenologie rostlin na rhizodepozice za měnících se podmínek půdního prostředí

(Grantová agentura České republiky,

Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci v orných půdách různě saturovaných uhlíkem

(Grantová agentura České republiky,

Alternativní cesty přenosu energie – zaostřeno na planktonní potravní sítě mělkých jezer

(Grantová agentura České republiky,

Nové pohledy na koexistenci a rozdělení nik terestrických orchidejí: funkční vlastnosti formující interakce mezi orchidejemi a houbami

(Grantová agentura České republiky,

Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodích zmlazujících se po odumření stromového patra

(Grantová agentura České republiky,

Biotické a abiotické faktory řídící ztráty fosforu z nevyvinutých alpinských půd

(Grantová agentura České republiky,

Přehlížené postindustriální biotopy: výzkum faktorů formujících biotu znečištěných stojatých vod