(Grantová agentura České republiky, 2020 - 2023)

Globální změny klimatu - mezinárodní projekt CRYOVULCAN

(GAČR, 2020 - 2022)

Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění?

(Grantová agentura České republiky, 2020 - 2023)

GeoMicLink: Vliv mikrobiální komunity na retenci živin v povodích

(Grantová agentura České republiky, 2020 - 2023)

Propojení experimetálních a matematických přístupů ve studiu vlivu redoxního potenciálu půdy na využitelnost substrátu mikroorganismy

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2022)

Biotické a abiotické faktory řídící ztráty fosforu z nevyvinutých alpinských půd

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Vliv funkčního typu a fenologie rostlin na rhizodepozice za měnících se podmínek půdního prostředí

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Alternativní cesty přenosu energie – zaostřeno na planktonní potravní sítě mělkých jezer

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci v orných půdách různě saturovaných uhlíkem

(Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021)

Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodích zmlazujících se po odumření stromového patra

(Komunitární program LIFE, 2018 - 2024)

Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese