(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
GAČR, projekt číslo 14-17403P
Doba trvání: 
2014 - 2016
Cíle projektu: 

Cílem je vyhodnotit vliv revitalizace dlouhodobě odvodněných vrchovišť a rašelinných smrčin na aktivitu a diverzitu půdního mikrobiálního společenstva ve vztahu ke kvalitě organické hmoty a jak se vývoj po revitalizaci liší mezi těmito typy rašelinišť s odlišným živinovým statusem.

Popis projektu: 

Navrhovaný projekt je zaměřen na vliv zaplavení dlouhodobě odvodněných vrchovišť a rašelinných smrčin na Šumavě na strukturu a fungování půdního mikrobního společenstva v souvislosti s kvalitou organické hmoty (OM). Dlouhodobého odvodnění (několik desetiletí) rašelinišť vedlo ke změnám vegetace, OM vstupující do půdy, její dekompozice a složení mikrobního společenstva, tak, že jsou si tyto původně odlišné typy rašelinišť v současnosti funkčně velice blízké. Je však nejasné, jak se bude lišit vývoj těchto dvou typů rašelinišť po zaplavení. Hlavní hypotézou je, že na dlouhodobě odvodněných rašeliništích došlo ke snížení dostupnosti OM a živin a k poklesu aktivity a diverzity mikrobních společenstev, a to významněji v rašelinných smrčinách. Revitalizace by pak měla vést ke zvýšení dostupnosti živin, diverzity a aktivity mikrobních společenstev směrem k přirozeným rašeliništím, a to výrazněji v rašelinných smrčinách než na vrchovištích. K ověření této hypotézy budeme sledovat diverzitu a aktivitu mikroorganismů v souvislosti s kvalitou OM a fyzikálně-chemickými vlastnostmi rašeliny.