(Spolu)řešitel na KBE: 
Doba trvání: 
2012 - 2016
Cíle projektu: 

Komplexní zhodnocení dopadů přirozeného rozpadu smrkových porostů na dílčí složky horských ekosystémů (mikroklima, hydrologie, chemismus a biodiversita půd a vod) a jejich zobecnění pro další horské oblasti a typy lesního hospodaření při zohlednění očekávaných změn klimatu a znečištění atmosféry.

Popis projektu: 

Polomy a klimatické faktory přispěly k rozvoji kůrovce (Ips typographus) a velkoplošnému odumírání smrkových (Picea abies) porostů v bezzásahových oblastech Šumavy. V letech 2004–2007 zahubil kůrovec >90% smrků v povodí Plešného jezera. Polomy poškodily porosty i v povodí Čertova jezera a Laky. Všechna tato území jsou dlouhodobě intenzivně studována. Tento ekologický výzkum probíhá nepřetržitě od let 1984–2002 a postupně zahrnoval vodu, klima, půdu a les. Dostupné datové řady před nástupem kalamit, náš současný výzkum i nové studie navržené projektem nabízí celosvětově unikátní možnost komplexního ekologického výzkumu a zhodnocení dopadů přirozeného rozpadu lesa na jednotlivé složky horských ekosystémů. Zabýváme se především následujícími třemi okruhy studií: (1) kvantifikací změn látkových toků a zásob prvků v celém ekosystému (porost, podrost, půda, voda), (2) zhodnocením dopadů kalamit na mikroklima, hydrologii, chemismus a biodiversitu půd a vod a (3) modelováním těchto dopadů prostorově (pro další horské oblasti a typy lesního hospodaření) i časově (pro očekávané změny klimatu a znečištění atmosféry).

Studenti: