(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2019 - 2021
Cíle projektu: 

Hlavním cílem je pochopit a popsat, jak dostupnost živin limitujících růst mikroorganismů a typ (komplexita) substrátu ovlivňují tvorbu POH v půdách různě postižených erozí, a identifikovat podmínky podporující akumulaci stabilní POH.

Popis projektu: 

Půdní organická hmota (POH) je zásadní složka půdy zajišťující retenci uhlíku, živin a vody, a tím i produktivitu půdy. Orné půdy jsou často vinou dlouhodobě nevhodného obhospodařování o POH ochuzovány, proto by měl jejich management vést k opětovné akumulaci POH. Jaké podmínky je třeba vytvořit, aby k tomu docházelo přirozenou cestou a aby nová POH byla stabilní?
Ukazuje se, že samotné rostlinné zbytky stabilní POH nevytváří. Důležitou roli hrají půdní mikroorganismy, které rostlinné látky rozkládají a přeměňují. Stabilní POH je z významné části tvožena právě látkami mikrobiálního původu. Faktory ovlivňující efektivní růst mikroorganismů jako třeba charakter (komplexnost) rostlinných materiálů vstupujících do půdy a dostupnost živin, tak přímo ovlivňují složení a stabilitu POH. Projekt je zaměřen na studium mikrobiálních procesů zodpovědných za přeměny látek rostlinného původu vstupujících do půdy na POH v různých podmínkách a na identifikaci faktorů podporujících akumulaci stabilní POH v půdě. Máme k dispozici orné půdy různě postižené erozí, které se liší množstvím POH.  V laboratorních a mesokosmových pokusech přidáme do půdy různé rostlinné substráty (listy, kořeny, exudáty) a budeme sledovat tvorbu a akumulaci nové POH, její složení a stabilitu.