(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2020 - 2022
Cíle projektu: 

Cílem projektu je kombinací experimentálního a matematického přístupu kvantifikovat vliv redoxního potenciálu a koncentrace anorganických akceptorů elektronů na využitelnost organického substrátu mikrobiálními společenstvy dvou půd s odlišným obsahem anorganických akceptorů elektronů.

Popis projektu: 

Efektivita, s jakou půdní mikroorganismy využívají dostupný organický substrát (označovaná akronymem CUE), rozhoduje ve svém výsledku o tom, zda půda zadržuje, nebo ztrácí uhlík (C). CUE je definována jako podíl množství C vstupujícího do buňky využitého na tvorbu buněčných produktů a představuje důležitý parameter současných biogeochemických matematických modelů. Vliv různých půdních vlastností na hodnotu CUE však dosud není uspokojivě vysvětlen. V rámci tohoto projektu navrhujeme dlouhodobý inkubační pokus. Jeho cílem je studovat vliv redoxního potenciálu půdy a koncentrace anorganických akceptorů elektronů na CUE pomocí sledování řady chemických, izotopových, genetických, mikrobiálních a biochemických charakteristik dvou půd a to na jemné časové škále. Použité půdy díky historickému zatížení kyselými depozicemi a rozdílnému obsahu železa představují v kontextu navrhovaného projektu ideální studijní subjekt. Hodnocení vlivu obou faktorů na hodnotu CUE bude kvantitativně stanoveno pomocí matematického modelu, který zohledňuje proměnlivé chemické složení půdní mikrobiální biomasy.