(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2018 - 2020
Popis projektu: 

Nedostatečná znalost sladkovodních společenstev post-industriálních stanovišť znečištěných těžkými kovy znemožňuje jejich efektivní rekultivaci, jež by měla zohlednit i potenciální význam pro ochranu biodiverzity. Stojaté vody v sedimentačních nádržích popílkových odkališť zároveň představují jedinečné přírodní laboratoře pro studium vlivu stresorů na společenstva.

Projekt sleduje ochranářskou hodnotu i ekologii společenstev na těchto stanovištích pomocí kombinace terénního výzkumu na krajinné škále, terénních experimentů a analýzou obsahu těžkých kovů napříč trofickými gildami a taxony. Cílem je získat první detailní data o sladkovodních společenstvech těchto stanovišť, srovnat je se společenstvy blízkých pískoven a zhodnotit účinky těžkých kovů na jedince a populace. To nám umožní stanovení klíčových stresorů formujících tato společenstva, poskytne doporučení pro obnovu umělých stanovišť a přispěje k širšímu porozumění biodiverzitě antropogenních stanovišť. (Projekt probíhá ve spolupráci s Robertem Tropkem z Biologického centra AV ČR).