(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
GAČR
Doba trvání: 
2020 - 2022
Cíle projektu: 

Naším cílem je objasnit kombinovaný dopad antropogenního chemického znečištění a změny klimatu na sladkovodní ekosystémy za použití laboratorních a mesokosmových pokusů zaměřených na biotu malých stojatých vod s převahou vodních bezobratlých.

Popis projektu: 

Řada antropogenních stresorů představuje vážnou hrozbu pro biodiverzitu a fungování ekosystémů na Zemi. Patří k nim i změna klimatu a chemické znečištění, jejichž vliv bude zřejmě narůstat. V současnosti nemáme dostatek dat a ucelený koncept, pomocí kterého bychom mohli předvídat odezvy sladkovodních společenstev na tyto kombinované stresory. K zaplnění této mezery ve znalostech použijeme laboratorní a mesokosmové pokusy, abychom ukázali, jak v malých stojatých vodách ovlivňují běžně používaná farmaka a pesticidy daný ekosystém a tok energie ve společenstvech. Navíc budeme zjišťovat, zda mohou být předpokládané negativní vlivy antropogenního znečištění pozměněny očekávaným oteplením klimatu. Zaměříme se na tři organizační úrovně, které mohou ovlivňovat ekosystémy a jimi poskytované služby: (1) změny ve složení společenstev a fungování ekosystému, které propojíme se (2) změnami v mezidruhových interakcích a (3) změnami fyziologických projevů a chování jedinců.