(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
GAAV
Doba trvání: 
2009 - 2011
Cíle projektu: 

(1) popsat přeměny transformací dusíku (N) v organických horizontech půd limitovaných a nebo saturovaných N za použití stabilního izotopu 15N. (2) Zhodnotit vliv dostupnosti Al a Mn na mikrobiální asimilaci N v manipulativním experimentu. (3) Stanovit koncentrace, dostupnost a speciaci Al a Mn ve svrchních organických horizontech těchto půd a sledovat jejich sezónní dynamiku.

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na sledování přeměn N v lesních horských půdách saturovaných N za použití stabilního izotopu 15N a molekulárně biologických metod. Cílem je popsat transformace N s důrazem na proces asimilace (hrubá N mineralizace a nitrifikace, respirační a asimilační redukce dusičnanu, asimilace amoniaku a aminokyselin) v organických vrstvách pud. Přeměny N mohou být v těchto půdách ovlivněny dostupností toxických forem Al a Mn. Z tohoto důvodu bude sledována speciace Al a Mn ve svrchních organických vrstvách pudy, jejich přeměny během roku, a to zejména s ohledem na jejich dostupnost, toxicitu a vliv na mineralizaci a asimilaci N. Vzorky půd budou odebírány z povodí Plešného a Čertova jezera v NP Šumava. Výsledky navrhovaného projektu rozšíří znalosti o přeměnách a toku N a speciaci Al a Mn v acidifikovaných půdách saturovaných N. Dále mohou sloužit jako podkladová data pro lesní hospodaření v těchto chráněných územích NP Šumava.