(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2020 - 2022
Cíle projektu: 

Posoudit vzájemný vztah mezi zásobami, toky a stechiometrií uhlíku a živin (C:N:P) v systému mikrob-půda-voda na gradientu acidifikace a eutrofizace lesních povodí. Určit, kvantifikovat a modelovat roli mikrobů ve schopnosti povodí zadržovat živiny.

Popis projektu: 

Produktivita ekosystémů a rozklad organické hmoty jsou procesy závislé na dostupnosti živin, především dusíku (N) a fosforu (P). Rovnováha těchto procesů určuje schopnost ekosystémů živiny zadržovat a má vliv na dlouhodobou bilanci uhlíku (C). Od roku 1994 probíhá v Čechách výzkum biogeochemických cyklů v soustavě lesních povodí GEOMON. Z dosavadních výsledků sledování bilance prvků se ukazuje stechiometrická nerovnováha mezi půdami v povodích a koncentracemi prvků (CNP) v povrchových vodách. Předpokládáme, že mikrobiální komunita ovlivňuje tuto nerovnováhu a je odpovědná za variabilitou v retenci daných živin. Kombinací bilance prvků, chemického složení půd a charakterizace mikrobiální komunity a její aktivity budeme schopni vysvětlit a zobecnit principy retence živin v povodích. K objasnění těchto souvislostí využijeme přirozený depoziční gradient úživnosti půd a jejich acido-bazických vlastností. Výsledky budou využity pro koncepční revizi biogeochemického modelu MAGIC tak, abychom byli schopni korektně predikovat dlouhodobý vývoj retence živin v lesních povodích.