(Spolu)řešitel na KBE: 
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 
2019 - 2021
Cíle projektu: 

Vyhodnotit vliv chemismu a mikrobiálního společenstva nevyvinutých půd suťových polích a alpinských luk na cyklus P. Vyhodnotit vliv změn klimatu (zvýšené fyzikální zvětrávání hornin a vyšší depozice prachu) a ústupu acidifikace na zvýšené vyplavování P z půd a změny trofie alpinských jezer.

Popis projektu: 

Cílem projektu je určit hlavní environmentální faktory řídící vyplavování fosforu z antropogenně neovlivněných nevyvinutých půd. Budou studovány vlivy zotavování půd z acidifikace (zvyšování pH), rostoucí depozice prachu a fyzikálního zvětrávání hornin na chemické složení půd, schopnost mikroorganismů mobilizovat P z minerálních částic a schopnost půd tento P zadržovat. Největší růst koncentrací P se v současné době kromě USA objevil v alpinských jezerech ve Vysokých Tatrách, zejména v povodích s vysokým podílem suťových polí, na jejichž půdy se zaměříme. Pomocí hornin z povodí experimentálně ověříme vliv změn klimatu na jejich mechanické zvětrávání. Pomocí sorpčních experimentů ověříme vliv zvětrávání na změny chemismu půd a jejich schopnost P zadržovat. Dále se zaměříme na mikrobiální aktivitu alpinských půd, složení jejich mikrobiální komunity a úlohu jejích hlavních složek v mobilizaci P z hornin a prachu. S využitím dlouhodobých trendů chemismu a oživení tatranských jezer vyhodnotíme význam dílčích vlivů zotavování z acidifikace a změny klimatu na jejich měnící se složení.