(Spolu)řešitel na KBE: 
Doba trvání: 
2014 - 2016
Cíle projektu: 

1) kvantifikace změn v bilanci půdního C a N na základě porovnání akumulace a odnosu C a N v organické i anorganické formě, 2)
studium souvislosti změn v interních půdních procesech a složení dekompozičních společenstev se změnou v chemismu lesních
půd, 3) biogeochemické modelování

Popis projektu: 

Depozice dusíku (N) a síry (S) významně ovlivňují koloběh uhlíku (C) a N v suchozemských ekosystémech. Depozice S poklesla během posledních 25 let o >80%, kdežto pokles depozice N byl mnohem mírnější. Je tudíž možné, že současné měření bilance C a N není v dlouhodobé rovnováze s klimatickými podmínkami. Hlavní cíle projektu se zaměřují na porozumění změnám v kolběhu půdního C a N v reakci na kombinované změny v depozici S, N a kvality lesního opadu pomocí experimentálních ploch s manipulací půdní kyselosti a přístupnosti dusíku v bukové a jehličnaté lokalitě v Krušných horách. V rámci každého experimentu se zaměříme především na: A) kvantifikaci změn odnosu C and N (v plynné i rozpuštěné fázi), B) změny ve složení půdního mikrobiálního společenstva a C) klíčové ekosystémové procesy, jako jsou přeměny C a N mezi organickou a anorganickou formou (mineralizace, nitrifikace, respirace) při kombinovaném využití pokročilých izotopových a molekulárně-biologických technik, měření enzymatických aktivit a ekosystémového modelování.