Vodní ekosystémy: od jedinců ke společenstvům

Řešené projekty:
►Vliv rizika predace a komplexity prostředí na dynamiku vytváření společenstev vodních bezobratlých (GA ČR, 2014-2016; nositel projektu ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.)
►Mapování výskytu NATURových potápníků Graphoderus bilineatus a Dytiscus latissimus v ČR v rámci programu Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy NATURA 2000 v ČR (AOPK ČR, 2012-2015; nositel projektu ČSOP Kněžice)

Populační dynamika a symbiotické interakce rostlin

Řešené projekty:
►Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu (GAČR 14-21432S; spoluřešitel BÚ AVČR, v.v.i.)
►Obnova orchidejových populací v kulturní krajině: záleží na živinách nebo na přítomnosti hub? (GAČR 31-16-05677S)
►Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o vytvoření záchranného programu pro zvláště chráněné druhy pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý a rozchodník huňatý (Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy MGS11-2/2015; Norské fondy, nositel projektu AOPK ČR)
►Role optických a čichových signálů v evoluci potravního typu květní miméze (Mobility projekt s Rakouskem 2016-2017)
►Potravní decepce nebo místo pro milostné dostaveníčko? Rozluštění strategie opylování šálivého druhu Neotinea ustulata (Orchidaceae) (Mobility projekt s Německem 2016-2017)