Katedra biologie ekosystémů/Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity/ je zodpovědná za doktorský program Biologie ekosystémů. Tento program je zaměřen na studium procesů na úrovni celých ekosystémů, tj. na toky hmoty, energie a informací mezi jejich jednotlivými kompartmenty. Program je vysoce interdisciplinární a propojuje ekologii rostlin a živočichů v suchozemském i vodním prostředí. Inovativní metody výzkumu, jako je sekvenování nové generace, stabilní izotopy, stechiometrie, mezokosmové experimenty a mnoho dalších jsou přístupné každému žadateli. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, schopnost studentů navrhovat, analyzovat a hodnotit experimenty. Výzkum doktorských prací je často prováděn v úzké spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. a Botanickým ústavem AV ČR, v.v.i..

Absolventi jsou připraveni pro vedoucí a řídící místa v institucích zaměřených na biologický a ekologický výzkum a management. Mohou najít uplatnění ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách, v ústavech aplikovaného výzkumu v zemědělství, lesnictví a ochraně přírody, v muzeích, institucích státní a veřejné správy, v komerčních organizacích, i v neziskových organizacích v oblasti životního prostředí.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce:

  • vědeckovýzkumný nebo vědecko-pedagogický pracovník vysokých škol a výzkumných ústavů, muzeí

  • pracovník orgánů státní správy různých stupňů, především řídicí funkce odborných sekcí státní správy (RŽP, MŽP)

  • pracovník orgánů ochrany přírody (Agentura ochrany přírody, Správy Národních parků a Chráněných krajinných oblastí, ČIŽP, atd.)

  • samostatný odborný pracovník tuzemských i zahraničních agentur pro regionální rozvoj, životní prostředí, fondy EU atd.

  • podnikatelská sféra – manager v oblasti environmentální problematiky, firemní ekolog, poradce pro environmentální problematiku (projekty, expertní posudky), pracovník servisních ekologických laboratoří

  • pracovník neziskových organizací v oblasti životního prostředí

 

Důležité odkazy: Pokyny pro studentyInformace o přijímacím řízení a přihláška k doktorskému studiu. Požadavky na literární rešerši.