Letošní Hydrobiologická exkurze mířila do naší nejmladší chráněné krajinné oblasti – Brdy. Po cestě do CHKO Brdy jsme se zastavili na soutoku řek Vltavy a Otavy, které se slévají v naší objemově největší přehradní nádrži Orlík. Dále jsme zavítali pod její hráz k nádrži Kamýk a pokračovali do hlavního cíle CHKO Brdy. Zde jsme provedli průzkumy malých vodárenských nádrží Láz a Pilská, dále jsme navštívili rybářsky obhospodařované velké Padrťské rybníky a i menší rybníčky v okolí extenzivně či vůbec neobhospodařované. Zastavili jsme se u četných tůní i dočasných kaluží na bývalých vojenských cvičištích Bahna a Hrachoviště. Z tekoucích vod jsme pak nevynechali Klabavu či Pilský potok.

Na jednotlivých lokalitách jsme měřili základní fyzikálně-chemické parametry, odebírali jsme fyto- a zooplankton, určovali vodní a mokřadní vegetaci (například kriticky ohrožená pobřežnice jednokvětá) a odlovovali charakteristické zástupce fauny (bezobratlé živočichy i obratlovce) pomocí širokého spektra metod. Vůbec poprvé jsme v CHKO Brdy zaznamenali nález našeho největšího vodního brouka vodomila černého (Hydrophilus piceus) i vzácného potápníka Hydrovatus cuspidatus, z ploštic pak západoevropský druh Notonecta obliqua. Na jednom rašelinném rybníku jsme pak objevili tyrfobiontní vážky čárkované (Leucorrhinia dubia). Z ryb jsme v menších rybníčcích zjistili nejčastěji líny obecné, ve větších pak i okouny říční a perlíny ostrobřiché. Na vodní nádrži Láz jsme za využití provedli ichtyologický průzkum tenaty a zátahovými sítěmi. V tocích jsme lovili bateriovým elektrickým agregátem pstruhy a vranky obecné či střevle potoční. Bohužel se nám nepodařilo nalézt našeho nejvzácnějšího raka kamenáče, ačkoliv jsme tomu věnovali velké úsilí. Relativně často jsme se setkali i s čolky obecnými a horskými. Mezi největší vzácnosti pak patří nálezy velkých korýšů listonoha letního a žábronožky letní na bývalých cvičištích Hrachoviště, respektive Bahna. Zjištěné parametry i biota odpovídají chladnějším podhorským či lesním podmínkám jednotlivých vodních útvarů.

Na dva dny exkurze se k nám přidal tým režiséra Pavla Jiráska z České televize. Vybrané odchycené druhy živočichů tak posloužily k natáčení materiálu k druhé řadě seriálu Magické hlubiny (https://www.ceskatelevize.cz/porady/11453892072-magicke-hlubiny/dily/). Ten se zabývá různými typy vodních prostředí a biotou v nich žijících. My jsme se naopak seznámili s profesionální tvorbou dokumentů České televize.

Naše poděkování patří nejen samotným účastníkům exkurze a jejich vzrůstajícímu zájmu, ale také CHKO Brdy, Středočeskému kraji odboru životního prostředí, Újezdnímu úřadu, Povodí Vltavy s.p. a Českému rybářskému svazu, z.s..

Autor textu: RNDr. Petr Blabolil, Ph.D. a RNDr. Ing. Vojtěch Kolář