název práce vedoucí práce konzultant
Ekosystémové služby stromů v urbánním prostředí Eva Semančíková
Monitoring eroze ve Vitějovicích Eva Semančíková Jaroslav Vrba
Obnova horských smrčin na Šumavě po proběhlých disturbancích (BP) Martin Hais Josef Brůna
Vliv hospodaření v lese na půdní mikroorganismy Michal Choma
Vliv mikrobiální komunity na retenci živin v povodích Karolina Tahovská Michal Choma
Procesy v rhizosféře rostlin Eva Kaštovská
Tvorba půdní organické hmoty v orných půdách Eva Kaštovská
Rozložení rostlin a vstupy do půdy podél chronosekvence v obnoveném rašeliništi (Plant allocation patterns and inputs to soil along a chronosequence in a restored peatland) Keith Edwards
Metody monitoringu efektivity revitalizací rašelinišť a návrh designu monitoringu revitalizace konkrétního rašeliniště Zdenka Křenová Martin Hais
Vliv sedimentů na fosforový režim rybníků Jakub Borovec
Sedimenty jako odpad nebo surovina Jakub Borovec
Vliv sedimentů na kyslíkový režim rybníků Jakub Borovec
Použití environmentální DNA (eDNA) při výzkumu rybích společenstev Petr Blabolil Štěpánka Říčanová
Mikrobiální aktivita a rychlost dekompozice na rašeliništích s probíhající těžbou rašeliny (podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace) Zuzana Urbanová Andrea Kučerová (Botanický ústav AVČR, Třeboň)
Obsahy živin a fyzikální vlastnosti rašeliny na rašeliništích s probíhající těžbou jako podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace Zuzana Urbanová Andrea Kučerová (Botanický ústav AVČR, Třeboň)