Česky

Lucie
Vebrová
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
lucka.veb [at] seznam.cz
Telefon: 
2282
Odborné zaměření: 
Ekologie vodního hmyzu
Specializace: 

Věnuji se ekologii larev pakomárů stojatých vod ovlivněných lidskou činností. 

 

Stručný životopis: 

Vzdělání

 • 2017 – současnost  Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; obor Hydrobiologie, téma zaměřené na ekologii larev pakomárů na postindustriálních stanovištích
 • 2015 – 2017  Mgr., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; obor Ekologie, téma zabývající se vlivem sezonality a počasí na letovou aktivitu dospělých pakomárů
 • 2011 – 2015  Bc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; obor Biologie, téma o disperzní aktivitě vodního hmyzu se zaměřením na malé vodní nádrže

Odborné kurzy

    European Workshop on Chironomidae Identification Methodology, Brno (2018)

 

Další informace: 

Účast na konferencích

 • Fresh Blood for Fresh Water Conference, Tihany, Maďarsko (2019)
 • Konference Zoologické dny, Praha (2018)
 • Konference České společnosti pro ekologii, Praha (2017)
 • Setkání mladých limnologů, Plzeň (2016)
 • Konference České společnosti pro ekologii, České Budějovice (2016)
 • Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Mikulov (2015)

Publikace

 

Vebrová L., van Nieuwenhuijzen A., Kolář V., Boukal D.S. (2018) Seasonality and weather conditions jointly drive flight activity patterns of aquatic and terrestrial chironomids. BMC Ecology 18: 19. doi.org/10.1186/s12898-018-0175-y

 

Jovanović B., Stanković J., Milosević D., Savić - Zdravković D., Savić A., Yalçın G., Yildiz D., Öztürk D., Vebrová L., Boukal D., Beklioğlu M. (2019) Comparative indoor and outdoor study of microplastic effects on non-biting midges (Diptera: Chironomidae). ASLO 2019 Aquatic Sciences Meeting. Poster. doi.org/10.13140/RG.2.2.27065.01122

Místnost: 
kolej K3-103

Veronika
Kreidlová
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AV ČR
Email: 
kreidlovav [at] seznam.cz
Telefon: 
+420 389 032 266
Odborné zaměření: 
Ekologie zooplanktonu
Specializace: 

Studium trofických interakcí mezi planktonními organismy rybníků s využitím molekulárních metod (qPCR/ddPCR, RNA-SIP, NGS, FISH/CARD-FISH), determinace zooplanktonu (Cladocera, Copepoda, Rotifera), vliv rybářského hospodaření na rybniční ekosystémy

Stručný životopis: 

Vzdělání

 • 2017 – současnost Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích, obor: Hydrobiologie, téma disertační práce: Role zooplanktonu v potravních sítích rybníků s různou rybí obsádkou (školitel: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., konzultanti: RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D., RNDr. Michal Šorf, Ph.D., prof. RNDr. Karel Šimek, CSc.)
 • 2013 – 2017 Mgr., Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, obor: Učitelství pro střední školy, kombinace biologie-geografie, téma magisterské práce: Vířníci nádrží Jizerských hor v období acidifikace a zotavování z acidifikace (školitel: RNDr. Jiří Kout, Ph.D., odborný konzultant: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.)
 • 2010 – 2013 Bc., Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání, téma bakalářské práce: Sezonní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně (školitel: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.)
 • 2005 – 2009 Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni, obor: Informační technologie – Správa počítačových sítí

Odborné kurzy

 • 2019 Molecular Analysis of Trophic Interactions (9.–20. 9.) & Metabarcoding of Trophic Interactions (23.–27. 9.), Universität Innsbruck, Austria
Další informace: 

Cvičící

 • KBE/451 Hydrobiologická exkurze

Granty

člen týmu

 • GA19-16554S – Who eats whom and when? Zooming-in on alternative energy transfer pathways in planktonic food webs of shallow lakes

Publikační činnost a odborná vystoupení

 • Devetter M., Kreidlová V., Vondrák D. & Přikryl I. (2020): Aktuální seznam vířníků (Kmen: Rotifera) České republiky. – Sborník ZČM – Příroda 123: 64 pp.
 • Sirová D., Kreidlová V., Adamec L. & Vrba J. (2020): The Ability of Tetrahymena utriculariae (Ciliophora, Oligohymenophorea) to Colonize Traps of Different Species of Aquatic Carnivorous Utricularia. – J. Eukaryot. Microbiol. 67: 608–611.
 • Kreidlová V. Alternative pathways of carbon and energy transfer in planktonic food webs of fishponds (přednáška na semináři), 18.2. 2020, WasserCluster Lunz, Lunz am See, Austria
 • Kreidlová V., Šorf M. & Adámek R. Sezónní změny ve vertikální distribuci vířníků vodárenské nádrže Josefův Důl v Jizerských horách (poster), XVIII. konference ČLS a SLS, 25.–29.6. 2018, Příchovice
 • Kreidlová V., Šorf M. & Kout J. (2014): Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně. – Erica 21: 141–160.

Místnost: 
B260

András
Csercsa
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AV ČR
Email: 
andras.csercsa [at] gmail.com
Telefon: 
2281
Odborné zaměření: 
ekologie vodních bezobratlých
Specializace: 

Vliv klimatické změny na potravní vztahy vodních bezobratlých

Místnost: 
BC-313

Mgr.
Pavel
Soukup
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
pavsoukup [at] gmail.com
Telefon: 
728846748
Odborné zaměření: 
hydrobiologie
Stručný životopis: 

2019 – studium přerušeno

2016  – učitel, Česko-anglické gymnázium, s.r.o.

2015 – současnost Doktorské studium PřF JU, obor hydrobiologie

2013 – 2015 Magisterské studium na PřF JU, obor Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství informatiky pro střední školy
Diplomová práce: Vliv komplexity prostředí a rizika predace na utváření společenstev v malých stojatých vodách

2010 – 2013 Bakalářské studium na PřF JU, obor Biologie pro vzdělávání (dvouoborové) + Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
Bakalářská práce: Vliv mezidruhových interakcí na kolonizaci drobných stojatých vod

2006 – 2010 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

 

Další informace: 

Kurzy:

Praktikum ze zoologie bezobratlých (PF) - probíhající

Modelování pro ekology v R (PřF)
 

Místnost: 
K3-1P

Mgr.
Ing.
Petra
Luláková
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
petrica [at] centrum.cz
Telefon: 
777089740
Odborné zaměření: 
půdní ekologie, vývoj iniciálních půd
Specializace: 
Iniciální vývoj půd s rozdílným geologickým podložím po ústupu ledovce (Svalbard)
 • Fyzikálně-chemické a mikrobiální vlastnosti půd podél půdní chronosekvence
 • Vliv chemického složení podloží na půdní vývoj
Stručný životopis: 
2007 - 2010                Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Bc. obor Geografie a kartografie
2010 - 2014                Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Mgr. obor Fyzická geografie a geoekologie 
2011 - 2014                Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. obor Ochrana a hodnocení půdy
2014 – současnost     Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v ČB, Ph.D obor Biologie ekosystémů
2017 a 2018               Stáž Swiss Federal Institute WSL (6 měsíců), group of Rhizosphere Processes
Další informace: 
Publikace:
Luláková P., Perez Mon C., Šantrůčková H., Ruthi J., Frey B. 2019. High-Alpine Permafrost and Active-Layer Soil Microbiomes Differ in Their Response to Elevated Temperatures. Frontiers in Microbiology 10.

Jana
Peltanová
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
jaternik [at] centrum.cz
Odborné zaměření: 
Hydrobiologie
Specializace: 

makrozoobentos tekoucích vod, zotavování z acidifikace

Stručný životopis: 

Vzdělání

2010-současnost: Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích, obor: Hydrobiologie, téma disertační práce: Potenciál biologického zotavení acidifikovaných potoků na Šumavě. Školitel Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., konzultant prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.   (V letech 2013 – 2019 přerušení studia z důvodu mateřské)

2007-2010 Mgr., Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích. Téma magisterské práce: Změny společenstev makrozoobentosu v podélném gradientu acidifikovaných potoků na Šumavě. Školitel Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

2003-2007 Bc., Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích. Téma bakalářské práce: Dopady zimního solení komunikací na společenstva bentických organismů povrchových vod v letním období. Školitel Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

Stáž

8-11/2012 stáž na oddělení LFI v Bergenu, Norsko.  Specializace: paleolimnologie, preparace a determinace hlavových kapsul pakomárů

Další informace: 

Publikační činnost

Matěna, J., Matěnová, V., Blabolil, P., Kopáček, J., Peltanová, J., Šorf, M., Žaloudík, J., Vrba, J. (2017) Recovery of brown trout populations in streams exposed to atmospheric acidification in the Bohemian Forest.  Folia Zoologica, 66 (1), 1-10.

Svobodová, J., Matěna, J., Kopáček, J.,  Poláková, S., Vrba, J. (2012) Spatial and temporal changes of benthic macroinvertebrate assemblages in acidified streams in the Bohemian Forest (Czech Republic). Aquatic Insects, 34, 157 – 172.

Soldán, T.,  Bojková,  J., Vrba, J., Bitušík, P., Chvojka, P., Papáček, M., Peltanová, J., Sychra, J., Tátosová, J. (2012) Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta, 18, 123 – 283.

Místnost: 
BP-346

Mgr.
Katarzyna
Słodczyk
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
kslodczyk [at] prf.jcu.cz
Odborné zaměření: 
environmentální politika
Specializace: 

Environmental policy, environmental governance, stakeholder analysis, participation and deliberation in environmental policy-making, European environmental policy.

Investigation of the decision-making process concerning the water quality (particularly the wastewater treatment policy) in the Orlík reservoir in order to reveal the window of opportunity for potential improvements. The research is based on the frameworks of the stakeholder analysis, social network analysis and the policy arrangement approach, and it is conducted in the context of implementing the Water Framework Directive in the Czech Republic.