Česky

András
Csercsa
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AV ČR
Email: 
andras.csercsa [at] gmail.com
Telefon: 
2281
Odborné zaměření: 
ekologie vodních bezobratlých
Specializace: 

Vliv klimatické změny na potravní vztahy vodních bezobratlých

Místnost: 
BC-313

Mgr.
Pavel
Soukup
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
pavsoukup [at] gmail.com
Telefon: 
728846748
Odborné zaměření: 
hydrobiologie
Stručný životopis: 

2019 – studium přerušeno

2016  – učitel, Česko-anglické gymnázium, s.r.o.

2015 – současnost Doktorské studium PřF JU, obor hydrobiologie

2013 – 2015 Magisterské studium na PřF JU, obor Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství informatiky pro střední školy
Diplomová práce: Vliv komplexity prostředí a rizika predace na utváření společenstev v malých stojatých vodách

2010 – 2013 Bakalářské studium na PřF JU, obor Biologie pro vzdělávání (dvouoborové) + Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
Bakalářská práce: Vliv mezidruhových interakcí na kolonizaci drobných stojatých vod

2006 – 2010 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

 

Další informace: 

Kurzy:

Praktikum ze zoologie bezobratlých (PF) - probíhající

Modelování pro ekology v R (PřF)
 

Místnost: 
K3-1P

Mgr.
Ing.
Petra
Luláková
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
petrica [at] centrum.cz
Telefon: 
777089740
Odborné zaměření: 
půdní ekologie, vývoj iniciálních půd
Specializace: 
Iniciální vývoj půd s rozdílným geologickým podložím po ústupu ledovce (Svalbard)
  • Fyzikálně-chemické a mikrobiální vlastnosti půd podél půdní chronosekvence
  • Vliv chemického složení podloží na půdní vývoj
Stručný životopis: 
2007 - 2010                Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Bc. obor Geografie a kartografie
2010 - 2014                Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Mgr. obor Fyzická geografie a geoekologie 
2011 - 2014                Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. obor Ochrana a hodnocení půdy
2014 – současnost     Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v ČB, Ph.D obor Biologie ekosystémů
2017 a 2018               Stáž Swiss Federal Institute WSL (6 měsíců), group of Rhizosphere Processes
Další informace: 
Publikace:
Luláková P., Perez Mon C., Šantrůčková H., Ruthi J., Frey B. 2019. High-Alpine Permafrost and Active-Layer Soil Microbiomes Differ in Their Response to Elevated Temperatures. Frontiers in Microbiology 10.

Jana
Peltanová
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
jaternik [at] centrum.cz
Odborné zaměření: 
Hydrobiologie
Specializace: 

makrozoobentos tekoucích vod, zotavování z acidifikace

Stručný životopis: 

Vzdělání

2010-současnost: Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích, obor: Hydrobiologie, téma disertační práce: Potenciál biologického zotavení acidifikovaných potoků na Šumavě. Školitel Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., konzultant prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.   (V letech 2013 – 2019 přerušení studia z důvodu mateřské)

2007-2010 Mgr., Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích. Téma magisterské práce: Změny společenstev makrozoobentosu v podélném gradientu acidifikovaných potoků na Šumavě. Školitel Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

2003-2007 Bc., Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích. Téma bakalářské práce: Dopady zimního solení komunikací na společenstva bentických organismů povrchových vod v letním období. Školitel Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

Stáž

8-11/2012 stáž na oddělení LFI v Bergenu, Norsko.  Specializace: paleolimnologie, preparace a determinace hlavových kapsul pakomárů

Další informace: 

Publikační činnost

Matěna, J., Matěnová, V., Blabolil, P., Kopáček, J., Peltanová, J., Šorf, M., Žaloudík, J., Vrba, J. (2017) Recovery of brown trout populations in streams exposed to atmospheric acidification in the Bohemian Forest.  Folia Zoologica, 66 (1), 1-10.

Svobodová, J., Matěna, J., Kopáček, J.,  Poláková, S., Vrba, J. (2012) Spatial and temporal changes of benthic macroinvertebrate assemblages in acidified streams in the Bohemian Forest (Czech Republic). Aquatic Insects, 34, 157 – 172.

Soldán, T.,  Bojková,  J., Vrba, J., Bitušík, P., Chvojka, P., Papáček, M., Peltanová, J., Sychra, J., Tátosová, J. (2012) Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta, 18, 123 – 283.

Místnost: 
BP-346

Mgr.
Katarzyna
Słodczyk
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Email: 
kslodczyk [at] prf.jcu.cz
Odborné zaměření: 
environmentální politika
Specializace: 

Environmental policy, environmental governance, stakeholder analysis, participation and deliberation in environmental policy-making, European environmental policy.

Investigation of the decision-making process concerning the water quality (particularly the wastewater treatment policy) in the Orlík reservoir in order to reveal the window of opportunity for potential improvements. The research is based on the frameworks of the stakeholder analysis, social network analysis and the policy arrangement approach, and it is conducted in the context of implementing the Water Framework Directive in the Czech Republic.

Tomáš
Galica
Pracoviště: 
Centrum Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR
Email: 
galica [at] alga.cz
Telefon: 
384340472
Odborné zaměření: 
Sekundární metabolity sinic, Siderofóry, Lipopeptidy, Ekologie mikroorganismů
Specializace: 

V rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia jsem se zabýval membránovou biologií a signalizací pomocí cyklického AMP. Po nástupu do doktorského studia jsem se zaměřil na výzkum sekundárních metabolitů sinic s ohledem na jejich ekofyziologii. V rámci tohoto širšího tématu mě pak zajímá zejména fenomén produkce sideroforů a jejich možné využití jako nástroje konkurenčního nebo vzájemné pomoci mikroorganismů a to zejména v porstředí s nedostatkem železa.

Z metod úživam nejčasteji vysoko účinnou kapalinovou chromatografii s propojením na hmotnostní spektrometrii (HPLC-HRMS/MS), bioinformatické vyhledávaní genových oblastí kódujících syntézu sekundárních metabolitů, spektrofotometrické analýzy chelatační aktivity sideroforů nebo také molekulárně biologické metódy klonováni dlouhých úseků DNA (Gibson cloning, Transformation associated recombination - TAR v kvasinkách).

Stručný životopis: 

VZDĚLÁNÍ

2013–dosud Ph.D. v oboru Biologie ekosystémů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, školitel: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.

2010–2012 Mgr. v oboru Genetika, Molekulární Biologie a Virologie, Univerzita Karlova v Praze, Katedra genetiky; školitel: RNDr, Jan Černý, Ph.D.

2007–2010 Bc. v oboru Molekulární Biologie a Biochemie Organismů, Univerzita Karlova v Praze, Katedra buněčné biologie; školitel: RNDr, Jan Černý, Ph.D.

 

KONFERENCE

Galica T, Řeháková K, Hrouzek P et al. - Response of Microcystis aeruginosa cells to presence of potentially competitive cyanobacteria includes increase of intracellular microcystin concentration. ICTC9 – 9th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Pilanesberg, Jihoafrická republika, přednáška.

Galica T, Namsaraev Z and Hrouzek P - The possible role of cyanobacterial lipopeptides in induction of Haff disease. – Ecology and Geochemical Activity of Microorganisms in Extreme Environments, Ulan-Ude, Ruská federace, přednáška.

Galica T, Kust A., Saurav K., Mareš J and Hrouzek P - Novel β-hydroxyaspartate containing lipopeptide with iron scavenging potential identified in Rivularia sp. PCC 7116 – ISPP 2018 – 16th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes, Vancouver, Kanada, poster

Galica T, Mareš J and Hrouzek P - β-hydroxy aspartate containing lipopeptide produced by Leptolyngbya sp. NIES-3755 is a representative of a novel class of cyanobacterial siderophores - Copenhagen Bioscience Conferences: Natural Products - Discovery, Biosynthesis and Application, Hillerod, Dánsko, poster

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Dr. David Fewer, (Department of Food and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finsko)

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

2016–2017 výuka jednoduchých fykologických odběrových metod a určování sinic a řas v rámci základních terénních kurzů (Terénní praxe I) organizovaných na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

2017 výuka fykologické části praktických cvičení v rámci kurzu Základní kurz z botaniky, fykologie a mykologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Další informace: 

PUBLIKACE

Mareš, J, Hájek, J, Urajová, P, Kust, A, Jokela, J, Saurav, K, Galica, T, Čapková, K, Mattila, A, Haapaniemi, E, Permi, P, Mysterud, I, Skulberg, OM, Karlsen, J, Fewer, DP, Sivonen, K, Tonnesen, HH, Hrouzek, P: Alternative Biosynthetic Starter Units Enhance the Structural Diversity of Cyanobacterial Lipopeptides. Applied and Environmental Microbiology 85(4), e02675-18, 2019.

Galica, T, Hrouzek, P, Mareš, J: Genome mining reveals high incidence of putative lipopeptide biosynthesis NRPS/PKS clusters containing fatty acyl-AMP ligase genes in biofilm-forming cyanobacteria. Journal of Phycology 53(5), 985-998, 2017.

Urajová, P, Hájek, J, Wahlsten, M, Jokela, J, Galica, T, Fewer, DP, Kust, A, Zapomělová-Kozlíková, E, Delawská, K, Sivonen, K, et al: A liquid chromatography-mass spectrometric method for the detection of cyclic beta-amino fatty acid lipopeptides. Journal of Chromatography A 1438, 76-83, 2016.

Parajuli, A, Kwak, DH, Dalponte, L, Leikoski, N, Galica, T, Umeobika, U, Trembleau, L, Bent, A, Sivonen, K, Wahlsten, M, et al: A Unique Tryptophan C-Prenyltransferase from the Kawaguchipeptin Biosynthetic Pathway. Angewandte Chemie-International Edition 55, 3596-3599, 2016.

Místnost: 
10p