Krajina je složitý, hierarchický systém vzájemně propojených přírodních i antropogenně ovlivněných ekosystémů, které se vyvíjejí v čase. V současné době očekávaných klimatických změn a vzrůstajících požadavků na krajinu kolem nás, je důležité se věnovat Péči o životní prostředí i obnově kulturní krajiny.

 

V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme na analýzu a hodnocení následujících přírodních jevů a procesů v krajině:

  • Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy
  • Vývoj biodiverzity rostlin a živočichů jako odpověď na změny využití území a krajinné struktury.
  • Vliv přírodních charakteristik na výskyt fauny a flóry (habitatové modelování).
  • Hodnocením významu zeleně („green structures“) pro biodiverzitu v zastavěných územích.

 

A dále se zaměřujeme na vliv antropogenních faktorů v krajině neboli ovlivňování krajiny člověkem, a to následujícími tématy:
 
  • Hodnocení vztahů mezi klíčovými uživateli krajiny a socio-ekonomickými podmínkami (např. legislativou, dotační politikou, vlastnickými poměry apod.), které ovlivňují způsob i rozsah využívání krajiny.
  • Modelování scénářů budoucího vývoje krajiny na základě předem definovaných kritérií.
  • Krajinná problematika z pohledu veřejných politik.