Kód kurzu: 
KBE/542

Popis kurzu

Biologie ochrany přírody KBE 542, 6 kreditů, 2/2 ZS

Přednášející: J. Jersáková, T. Kučera, M. Konvička

Cíl přednášky:

Cílem této přednášky je seznámit posluchače se základy moderních biologických východisek a postupů aplikovaných v praktické ochraně přírody a krajiny.

Rozvrh:

02.10. Exkurze 1. Šumava s M. Konvičkou. Odjezd: vlak z ČB v 5:13 NEBO sraz na nadrazi v Nové Peci 7:00. Sebou: pevná obuv, oděv do každého počasí, pláštenka, jídlo a pití na celý den v terénu, pár pětikorun na případné občerstvení. Náplň: prakticky všechny typy biotopů  jihočeské Šumavy, horské smrčiny ponechané bez zásahů po narušení kůrovcem, ledovcové jezero, podzimní flora, fauna, poslední borůvky... Návrat: opět vlakem nebo vlastními auty ve večerních hodinách (do ČB dojedeme už potmě)

04.10. Přednáška 1. Úvod. Biologie ochrany přírody jako vědecká disciplína. Podmínky absolvování kurzu. Literatura. (Jersáková+Kučera+Konvička)

09.10. Exkurze 2. Revitalizované těžebny rašeliny na Třebonsku (Jersáková) podrobnosti viz pozvánka

11.10. Přednáška 2.  Ohrožení biodiverzity. Rychlosti a příčiny vymírání. (Jersáková)

15.10. Exkurze 3. CHKO Blanský les a NPR Vyšenské kopce s J. Jersákovou: odjez v 8:13 hod. vlakem do Českého Krumlova, příjezd 8:55 hod. Muzete samozrejme dorazit i autem před správu. Sraz v 9:30 před správou CHKO ve Vyšném. Exkurze potrvá ca do cca 12:30 hodin. Dobrá obuv a vybavení proti dešti jsou samozřejmostí.

18.10. Přednáška 3. Biodiverzita. Taxon, speciace. Lokální, regionální a globální diverzita a faktory, které ji podmiňují. Hot-spots, indikátory, vlajkové a deštníkové druhy. Relikty a endemity. (Kučera) Literatura: Rostlinné endemity, Polyploidie. Fylogeografie.

22.10. Exkurze 4. CHKO Třeboňsko, NPR Červené Blato s T. Kučerou: mapa exkurze je zaměřena na problematiku ochrany rašelinišť a je zacílena na jednu z nejlepších lokalit výskytu blatkových borů. Zároveň zde budeme sledovat sukcesní řadu regenerace těžených rašelinišť a také přirozený cyklus lesa, v současné době se nacházejícího ve fázi rozpadu. Kdo pojedete autem, tak sraz je 8.30 v Jiříkově údolí na místě pro parkování je 48°51'14.5"N, 14°47'33.6"E. Ostatní pojedou vlakem z ČB v 8:10 hod. do Petříkova (směr Č. Velenice), pak 3 km lesem po modré tur. značce do Jiříkova údolí až na rozcestí na naučné stezce k panelu číslo 3 (což je 48°51'29"N, 14°48'11.3"E), tam bude sraz v 10,15. Odjezd do ČB z Petříkova kolem 13:18 nebo 15:18.

25.10. Přednáška 4. Ochranářská genetika. Genetická diverzita. Metody studia. (Jersáková)

01.11. Přednáška 5. Druhová ochrana na úrovni populací. Problémy malých populací. Metody studia. Teorie  metapopulací. (Konvička) 

08.11. Přednáška 6. Ochrana rostlin in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Jersáková)

15.11. Přednáška 7.  Ochrana přírody v prostoru a čase. Ostrovní biogeografie. (Kučera) + průběžný TEST z přednášek 1-5

22.11. Přednáška 8. Ochrana přírodních stanovišť a krajiny. (Kučera)

26.11. Exkurze 5. Význam ZOO ve třetím tisíciletí (Jersáková): přednáška Dr. Kössla je zaměřena na problematiku chovů a záchranných programů realizovaných v zoologických zahradách, doba trvání ca 2,5 hodiny. Odjezd 8:37 autobusem ze zastávky ČB U parku, výstup 8:49 Hluboká nad Vlt. Lovecký zámek rozc. k Zoo, sraz 9:00 před vstupem do ZOO. Můžete dorazit i vlastním autem (pozor parkoviště u Zoo je placené).

29.11. Přednáška 9. Ochrana malých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička) 

06.12. Přednáška 10. Ochrana velkých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička)

13.12. Přednáška 11. Ekologie obnovy. Městská ekologie. Ochrana akvatických stanovišť. (Konvička)

Samostudium (prezentace na Teamsech): Přednáška 12. Biologie ochrany přírody a globální oteplování. (Kučera) 

 3.1. 2022 Zápočtový týden. Diskuse ke globálním změnám klimatu a procvičení dalších úloh. Kalkulačky s sebou! (Kučera)

Důležité termíny:

31.10. proveďte výběr druhu pro ZP

15.11. průběžný test z přednášek 1-5.

1.12. odevzdáváte záchranný program vybraného druhu na email jersaatcentrum.cz

20.12. odevzdáváte oponenturu záchranného programu na email jersaatcentrum.cz

10.1.  ve 12.30 na B2 souhrnný test (1. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

17.1.  ve 12.30 na B2 souhrnný test (2. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

V případě zájmu o další opravu testu mne kontaktujte a domluvíme se individuálně na termínu.

 

Podmínky pro absolvování kurzu:

Zápočet: Absolvovat alespoň dvě exkurze z pěti. V testu se objeví otázky týkající se navštívených míst.

Zkoušková práce: Cílem zkouškové práce je připravit podklady pro vytvoření záchranného programu (ZP) druhu živočicha či rostliny vybraného ze seznamu druhů vytipovaných AOPK pro případnou realizaci. Seznam druhů - napište své jméno do online formuláře do 31.10.

Dle námi upravené a komentované osnovy pro zpracování ZP (Osnova záchranného programu), vypracujte podklady pro ZP: Výchozí informace, Cíle programu, Navržená opatření, Plán realizace. Na kompletni osnovu, podle které se zpracovávají ZP v ČR se můžete podívat zde: Kompletní osnova ZP.

Na jednom tématu pracují 2-3 studenti. Ukázkové práce jsou vystaveny v materiálech kurzu po přihlášení.

Práce bude odevzdána formou Word souboru k datu 1.12. na email: jersaatcentrum.cz.

Oponentura: každá skupina dostane k oponentuře jeden ZP svých kolegů a zpracuje na něj oponenturu v rozsahu 1-2 stran. Oponující zhodnotí klady a zápory vypracovaného ZP a jeho realizovatelnost. Navrhnou vylepšení a definují 3 hlavní otázky, které se svých kolegů zeptají při obhajobách prací. Oponentura bude odevzdána k datu 21.12.

Prezentace: zkouškovou práci odprezentujete pomocí Powerpointové prezentace v délce 10 minut. Následuje 5-10 minut diskuse s oponentní skupinou. Hodnotíme jak samotnou prezentaci po formální a obsahové stránce, tak vaše odpovědi v následné diskuzi.

Testy:

10 otázek, 30 min.

Průběžný test z učiva 1-5. přednášky. Za test je možné získat 10 bodů. Absence znamená 0 bodů. Neúčast z lékařských či jiných důvodů se řeší individuálně.

Souhrnný test obsahuje učivo všech přednášek a bude se psát v rámci termínů prezentace zkouškových prací. Za test je možné získat 10 bodů, pokud získáte 4.5 bodů a méně, píšete automaticky opravu. Pokud si chcete vylepšit známku za souhrnný test, můžete si napsat opravu s tím, že vám započítáme test s nejvyšším počtem bodů.

Výsledná známka za testy je odvozena z bodového průměru průběžného a souhrnného testu.

 

Výsledné hodnocení:

Výsledná známka za kurz je průměrem ze 2 známek: za test (50%), písemnou zkouškovou práci + prezentaci + oponenturu (50%).

 

Základní doporučená literatura:

Primack R.B., Sher A. (2016). An Introduction to Conservation Biology. Sunderland: Sinauer Associates, Inc. Publishers.

Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J. (2011). Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha.

Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp. [ISBN 978-80-213-2085-7]

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. - (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management.  Sagittaria, Olomouc.

Pullin A.S. (2002). Conservation Biology. Cambridge University Press.

Van Dyke F. (2008). Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer, Dordrecht.

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)