Kód kurzu: 
KBE/542

Popis kurzu

Biologie ochrany přírody KBE 542, 6 kreditů, 2/2 ZS

Přednášející: J. Jersáková, T. Kučera, M. Konvička

Cíl přednášky:

Cílem této přednášky je seznámit posluchače se základy moderních biologických východisek a postupů aplikovaných v praktické ochraně přírody a krajiny.

Rozvrh:

28.09. Exkurze na Šumavu, odjezd vlakem v 7:44, sraz už v 7:30. Vice info mailem.

30.09. Přednáška 1. Úvod. Biologie ochrany přírody jako vědecká disciplína. Podmínky absolvování kurzu. Literatura. (Jersáková+Kučera+Konvička)

04.10.Exkurze CHKO Blanský les: odjez  v 8.13 hod. vlakem do Českého Krumlova, příjezd 8.55 hod. Sraz v 9:30 před správou CHKO ve Vyšném. Exkurze potrvá ca do 13-14 hodin. Dobrá obuv a vybavení proti dešti jsou samozřejmostí. Vedoucí J. Jersáková

07.10. Přednáška 2.  Biodiverzita. Taxon, speciace. Lokální, regionální a globální diverzita a faktory, které ji podmiňují. Hot-spots, indikátory, vlajkové a deštníkové druhy. Relikty a endemity. (Kučera) Literatura: Rostlinné endemity, Polyploidie. Fylogeografie.

11.10. Exkurze Červené blato -  postglaciální vývoj přírody během holocénu, relikty, refugia. Voda v krajině (rašeliniště). Topoklima (mrazová kotlina). Chladové adaptace rostlin, ekofyziologické sucho. Kdo pojedete autem tak místo parkování ZDE, (48°51'14.5"N, 14°47'33.6"E).  Ostatní pojedou vlakem z ČB ca v 8:09 hod. do Petříkova (směr Č. Velenice), pak 3 km lesem do Jiříkova údolí až na rozcestí na naučné stezce - panel číslo 3 (což je až ZDE, 48°51'29"N, 14°48'11.3"E), tam bude sraz v 10,00. Odjezd do ČB z Petříkova kolem 13:18 nebo 15:18. turistická mapa - cesta přes les.

14.10. Přednáška 3. Ohrožení biodiverzity. Rychlosti a příčiny vymírání. (Jersáková)

21.10. Přednáška 4. Ochranářská genetika. Genetická diverzita. Metody studia. (Jersáková)

01.11. Exkurze ZOO Ohrada, Význam ZOO ve třetím tisíciletí - linkový autobus v 8:37 ze zastávky MHD U Parku na Husově ulici, výstup na zastávce Lovecký zámek, Hluboká nad Vltavou, rozcestí k ZOO. K Zoo můžete přijet i vlastním autem, ale budete platit parkovné. Sraz v 9:00 před vstupem do ZOO. Přednáška Dr. Kössla (2hod.), poté máte možnost si prohlédnout Zoo zdarma. (mapa) (Jersáková)

04.11. Přednáška 5. Druhová ochrana na úrovni populací. Problémy malých populací. Metody studia. Teorie  metapopulací. (Konvička) 

11.11. Přednáška 6. Ochrana rostlin in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Jersáková)

18.11. Přednáška 7.  Ochrana přírody v prostoru a čase. Ostrovní biogeografie. (Kučera) + průběžný TEST z přednášek 1-5

25.11. Přednáška 8. Ochrana přírodních stanovišť a krajiny. (Kučera)

02.12. Přednáška 9. Ochrana malých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička) 

09.12. Přednáška 10. Ochrana velkých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička)

16.12. Přednáška 11. Ekologie obnovy. Městská ekologie. Ochrana akvatických stanovišť. (Konvička)

06.01. Přednáška 12. Biologie ochrany přírody a globální oteplování. (Kučera) 

 

Termíny testů a prezentace zkouškových prací:

18.11. průběžný test z přednášek 1-5.

1.12. odevzdáváte záchranný program vybraného druhu

20.12. odevzdáváte oponenturu záchranného programu

13.1.  ve 12.30 na B2 souhrnný test (1. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

20.1.  ve 12.30 na zasedačka budova C souhrnný test (2. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

V případě zájmu o další opravu testu mne kontaktujte a domluvíme se individuálně na termínu.

 

Cvičení:

  • Exkurze 1 – NP Šumava (Konvička): celodenní exkurze je zaměřena na problematiku přirozeného cyklu lesa včetně fáze rozpadu horských smrčin.
  • Exkurze 2 – CHKO Třeboňsko (Kučera), NPR Červené blato:  mapa půldenní exkurze je zaměřena na problematiku ochrany rašelinišť a je zacílena na jednu z nejlepších lokalit výskytu blatkových borů. Zároveň zde budeme sledovat sukcesní řadu regenerace těžených rašelinišť a také přirozený cyklus lesa, v současné době se nacházejícího ve fázi rozpadu. Exkurze potrvá max. dvě hodiny (dle počasí), takže si pak najděte zpáteční vlak kolem druhé odpoledne. Doporučuji pohorky, pláštěnku a svačinu, není kde se občerstvit.
  • Exkurze 3 – CHKO Blanský les, NPR Vyšenské kopce (Jersáková): půldenní exkurze je zaměřena na udržovací a obnovní management stepních trávníků a prosvětleného středního lesa, na začátku je přednáška pracovníků CHKO o jejich správní agendě a odborné činnosti.
  • Exkurze 4 – Význam ZOO ve třetím tisíciletí (ZOO Ohrada je zaměřena na evropskou faunu, přednáška je zaměřena na problematiku chovů a záchranných programů realizovaných v zoologických zahradách), doba ca 3 hodiny.

 

Podmínky pro absolvování kurzu:

Zápočet: Absolvovat alespoň 2 exkurze ze 4. V testu se objeví otázky týkající se navštívených míst. Dálkaři mají povinnost absolvovat alespoň 1 exkurzi.

 

Zkoušková práce:

Cílem zkouškové práce je seznámit se s koncepcí, podklady a realizací záchranných programů. Můžete si vybrat ze dvou variant:

A) připravit podklady pro vytvoření záchranného programu (ZP) kriticky ohroženého druhu živočicha či rostliny.

1)      Z červeného seznamu rostlin, hub a živočichů [POZOR! ne ze seznamu krit. ohr. druhů uvedeného ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.] si vyberete kriticky ohrožený druh, pro který v současné době neexistuje ZP. Zamyslete se nad kritérii výběru druhu (ZP musí být proveditelný apod.). Zde najdete koncepci ZP v ČR: http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/Koncepce_zachrannych_programu.pdf

2)      Dle námi upravené a komentované osnovy pro zpracování ZP (Osnova záchranného programu), vypracujte podklady pro ZP: Výchozí informace, Cíle programu, Navržená opatření, Plán realizace. Na kompletni osnovu, podle které se zpracovávají ZP v ČR se můžete podívat zde: Kompletní osnova ZP.

B) srovnat existující český či slovenský záchranný program (ZP) ohroženého druhu rostliny či živočicha s programy stejného či příbuzného druhu v zahraničí. Proveďte důkladnou literární rešerši, na jejímž základě vyhodnotíte způsoby realizace, dosažené úspěchy a neúspěchy, navrhnete změny stávajícího ZP.

Na jednom tématu pracují 2-3 studenti. Ukázkové práce jsou vystaveny v materiálech kurzu po přihlášení.

 

Práce bude odevzdána formou Word souboru k datu 1.12. na email: jersaatcentrum.cz.

 

Oponentura: každá skupina dostane k oponentuře jeden ZP svých kolegů a zpracuje na něj oponenturu v rozsahu 1-2 stran. Oponující zhodnotí klady a zápory vypracovaného ZP, jeho realizovatelnost a vhodnost výběru druhu pro ZP. Navrhnou vylepšení a definují 3 hlavní otázky, které se svých kolegů zeptají při obhajobách prací. Oponentura bude odevzdána k datu 20.12.

Prezentace: zkouškovou práci odprezentujete pomocí Powerpointové prezentace v délce 10 minut. Následuje 5-10 minut diskuse s oponentní skupinou. Hodnotíme jak samotnou prezentaci po formální a obsahové stránce, tak vaše odpovědi v následné diskuzi.

 

Testy:

10 otázek, 30 min.

Průběžný test z učiva 1-5. přednášky. Za test je možné získat 10 bodů. Absence znamená 0 bodů, neúčast z lékařských či jiných důvodů se řeší individuálně.

Souhrnný test obsahuje učivo všech přednášek a bude se psát v rámci termínů prezentace zkouškových prací. Za test je možné získat 10 bodů, pokud získáte 4.5 bodů a méně, píšete automaticky opravu. Pokud si chcete vylepšit známku za souhrnný test, můžete si napsat opravu s tím, že vám započítáme test s nejvyšším počtem bodů.

Výsledná známka za testy je odvozena z bodového průměru průběžného a souhrnného testu.

 

Výsledné hodnocení:

Výsledná známka za kurz je průměrem ze 2 známek: za test (50%), písemnou zkouškovou práci + prezentaci + oponenturu (50%).

 

Základní doporučená literatura:

Primack R.B., Sher A. (2016). An Introduction to Conservation Biology. Sunderland: Sinauer Associates, Inc. Publishers.

Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J. (2011). Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha.

Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp. [ISBN 978-80-213-2085-7]

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. - (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management.  Sagittaria, Olomouc.

Pullin A.S. (2002). Conservation Biology. Cambridge University Press.

Van Dyke F. (2008). Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer, Dordrecht.

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)