Kód kurzu: 
KBE/542

Popis kurzu

Biologie ochrany přírody KBE 542, 6 kreditů, 2/2 ZS

Přednášející: J. Jersáková, T. Kučera, M. Konvička

Cíl přednášky:

Cílem této přednášky je seznámit posluchače se základy moderních biologických východisek a postupů aplikovaných v praktické ochraně přírody a krajiny.

Rozvrh:

5.10. Přednáška 1. Úvod. Biologie ochrany přírody jako vědecká disciplína. Podmínky absolvování kurzu. Literatura. (Jersáková+Kučera+Konvička)

12.10. Přednáška 2.  Biodiverzita. Taxon, speciace. Lokální, regionální a globální diverzita a faktory, které ji podmiňují. Hot-spots, indikátory, vlajkové a deštníkové druhy. Relikty a endemity. (Kučera) Literatura: Rostlinné endemity, Polyploidie. Fylogeografie.

19.10. Přednáška 3. Ohrožení biodiverzity. Rychlosti a příčiny vymírání. (Jersáková)

26.10. Přednáška 4. Ochranářská genetika. Genetická diverzita. Metody studia. (Jersáková)

02.11. Přednáška 5. Druhová ochrana na úrovni populací. Problémy malých populací. Metody studia. Teorie  metapopulací. (Konvička) 

9.11. Přednáška 6. Ochrana rostlin in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Jersáková)

16.11. Přednáška 7.  Ochrana přírody v prostoru a čase. Ostrovní biogeografie. (Kučera) + průběžný TEST z přednášek 1-5

23.11. Přednáška 8. Ochrana přírodních stanovišť a krajiny. (Kučera)

30.11. Přednáška 9. Ochrana malých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička) 

07.12. Přednáška 10. Ochrana velkých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička)

14.12. Přednáška 11. Ekologie obnovy. Městská ekologie. Ochrana akvatických stanovišť. (Konvička)

21.12. Přednáška 12. Biologie ochrany přírody a globální oteplování. (Kučera) 

 

Termíny testů a prezentace zkouškových prací:

16.11. průběžný test z přednášek 1-5.

1.12. odevzdáváte záchranný program vybraného druhu, odevzdáváte videoreportáž na email jersaatcentrum.cz

20.12. odevzdáváte oponenturu záchranného programu na email jersaatcentrum.cz

11.1.  ve 12.30 na B2 souhrnný test (1. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

18.1.  ve 12.30 na B2 souhrnný test (2. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

V případě zájmu o další opravu testu mne kontaktujte a domluvíme se individuálně na termínu.

 

Cvičení: Videoreportáž z exkurze do CHÚ

Cíl: navštívit jedno chráněné území a natočit o něm na (mobil/fotoaparát/kameru) videoreportáž s cílem seznámení studentů a pedagogů s tímto územím

Podmínky:

  1. typ chráněného území – národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace (výběr území musí být nahlášen J. Jersákové do konce října)
  2. k vybranému území si obstaráte aktuální plán péče (krajský úřad/obecní úřad/internet)
  3. v reportáži nás seznámíte se základními charakteristikami území, předměty ochrany, zhodnotíte stávající stav a případně navrhnete úpravu stávajícího managementu
  4. reportáž bude mít délku max 10 min
  5. na jedné reportáži budou pracovat až 2 studenti
  6. reportáž bude odevzdána do 1.12.2020 (posláno přes úschovnu na jersaatcentrum.cz)

 

Podmínky pro absolvování kurzu:

Zápočet: Splnit podmínky cvičení.

Zkoušková práce: Cílem zkouškové práce je připravit podklady pro vytvoření záchranného programu (ZP) druhu živočicha či rostliny vybraného ze seznamu druhů vytipovaných AOPK pro případnou realizaci. Seznam druhů.

Dle námi upravené a komentované osnovy pro zpracování ZP (Osnova záchranného programu), vypracujte podklady pro ZP: Výchozí informace, Cíle programu, Navržená opatření, Plán realizace. Na kompletni osnovu, podle které se zpracovávají ZP v ČR se můžete podívat zde: Kompletní osnova ZP.

Na jednom tématu pracují 2-3 studenti. Ukázkové práce jsou vystaveny v materiálech kurzu po přihlášení.

Práce bude odevzdána formou Word souboru k datu 1.12. na email: jersaatcentrum.cz.

Oponentura: každá skupina dostane k oponentuře jeden ZP svých kolegů a zpracuje na něj oponenturu v rozsahu 1-2 stran. Oponující zhodnotí klady a zápory vypracovaného ZP a jeho realizovatelnost. Navrhnou vylepšení a definují 3 hlavní otázky, které se svých kolegů zeptají při obhajobách prací. Oponentura bude odevzdána k datu 21.12.

Prezentace: zkouškovou práci odprezentujete pomocí Powerpointové prezentace v délce 10 minut. Následuje 5-10 minut diskuse s oponentní skupinou. Hodnotíme jak samotnou prezentaci po formální a obsahové stránce, tak vaše odpovědi v následné diskuzi.

Testy:

10 otázek, 30 min.

Průběžný test z učiva 1-5. přednášky. Za test je možné získat 10 bodů. Absence znamená 0 bodů, neúčast z lékařských či jiných důvodů se řeší individuálně.

Souhrnný test obsahuje učivo všech přednášek a bude se psát v rámci termínů prezentace zkouškových prací. Za test je možné získat 10 bodů, pokud získáte 4.5 bodů a méně, píšete automaticky opravu. Pokud si chcete vylepšit známku za souhrnný test, můžete si napsat opravu s tím, že vám započítáme test s nejvyšším počtem bodů.

Výsledná známka za testy je odvozena z bodového průměru průběžného a souhrnného testu.

 

Výsledné hodnocení:

Výsledná známka za kurz je průměrem ze 2 známek: za test (50%), písemnou zkouškovou práci + prezentaci + oponenturu (50%).

 

Základní doporučená literatura:

Primack R.B., Sher A. (2016). An Introduction to Conservation Biology. Sunderland: Sinauer Associates, Inc. Publishers.

Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J. (2011). Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha.

Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp. [ISBN 978-80-213-2085-7]

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. - (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management.  Sagittaria, Olomouc.

Pullin A.S. (2002). Conservation Biology. Cambridge University Press.

Van Dyke F. (2008). Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer, Dordrecht.

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)