Kód kurzu: 
KBE/466
Přednášející: 

Sylabus přednášky Ekologie fytoplanktonu (bývalá Ekologie řas a sinic)

Historie a zařazení předmětu, biotopy a vodní prostředí, co je (fyto)plankton, velikostní dělení planktonu, specifita vodního prostředí, teplota, stratifikace, jednotlivé skupiny fytoplanktonu.

Kvalitativní a kvantitativní analýza biomasy fytoplanktonu, odběr vzorku, chemické složení biomasy, kvantitativní parametry biomasy fytoplanktonu, biovolume, chlorofyl a, popis diversity společenstva, Reynoldsův systém klasifikace společenstev, equlibrium vs non equilibrium, IDH, Hutchinsonův paradox, růst populace, růstové strategie, metody stanovení primární produkce.

Světelné záření, jednotky pro měření světla, světlo ve vodě, vztah mezi produkcí a světlem, P-I křivky, ochrana před přezáření, teplota, vliv koncentrace CO2 na produkci fytoplanktonu, alkalinita a pH, kyslík – diurnální změny, vertikální profily, alternativní způsoby výživy - heterotrofie, mixotrofie (osmo a fagotrofie), auxotrofie.

Příjem živin, dusík, fosfor, trofie – eutrofizace, vliv trofie na strukturu a složení fytoplanktonu, strategie příjmu P, křemík, Si a rozsivky, mikroprvky, interakce živin, limitace, kolimitace.

Prostorové a časové změny fytoplanktonu, vertikální a horizontální distribuce fytoplanktonu, mechanismy tvorby podpovrchových maxim biomasy, bentické a pelagické populace sinic, diurnální změny, sezónní změny – PEG model, dlouhodobé trendy, konkrétní příklady.

Ztrátové procesy, respirace, extracelulární produkce, celkové ztráty společenstva - hydraulické vymytí, sedimentace – adaptace k minimalizaci sedimentace, funkce slizových obalů, mortalita, naprogramovaná buněčná smrt, konsumpce fytoplanktonu, strategie jak se vyhnout predaci, top down effect, interakce s organismy – mikrobiální smyčka, ostatní organismy, patogenní organismy, parazitace – fykoviry, cyanofágy.

Alelopatie a toxicita, význam alelopatie ve fytoplanktonu, mechanismy působení, Harmful Algal Blooms – výskyt, význam, rozšíření, základní fakta, toxické syndromy –  PSP, NSP, DSP, ASP, CSP, AZP.

Sinicové vodní květy – definice, základní fakta, příčiny výskytu, nejhojnější druhy sinic, nebezpečí spojená s vodními květy, možnosti nápravných opatření, konkrétní příklady, aktuální situace v ČR, cyanotoxiny – rozdělení, toxicita, ekologické konsekvence, nebezpečí.

Globální změna klimatu a fytoplankton – globální oteplování, změna klimatu, zvyšující se koncentrace CO2 a dopad na fytoplankton, změna klimatu a HABs, produkce DMS, CLAW a ANTI CLAW hypotéza, změna rozšíření druhů, dopady globální změny klimatu na vodní ekosystémy v ČR, biologické invaze – příklady Pleodorina indica, Cylindrospermopsis, Peridiniopsis kevei

Obsah cvičení:

Příprava a demonstrace základních limnologických měření (pH, kyslík, teplota, měření průhlednosti pomocí Secchi desky), práce s odběrovými pomůckami, odběr vzorku z hladiny a z několika hloubek (Friedingerův odběrák), měření vertikální světelného profilu (LYCOR), měření teplotní stratifikace a vertikálního rozložení fytoplanktonu pomocí ponorné fluorescenční sondy FluoroProbe.

Laboratorní měření primární produkce pomocí kyslíkové metody, měření koncentrace chlorofylu a dle Lorenzena (1967), počítání biomasy v sedimentačních komůrkách, vyhodnocení naměřených dat a tvorba protokolu.

Literatura:

Komárková J. & J. Elster: Ekologie řas. Skripta k přednáškám (pozor, na zkoušku nestačí).

Znachor P.: Přednášky z Ekologie fytoplanktonu v PP.

Reynolds C.S. (2006): Ecology of Phytoplankton. Cambridge University Press, 535 p.

 

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)