Export 2 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
B
Leps, J., and P. Smilauer. 2016. Biostatistika, Episteme.