Datum semináře: 
04.05.2017
Česká geologická služba
host
Abstrakt: 

Lesy ve střední Evropě, přestože jsou vnímány jako jedny z nejpřirozenějších ekosystémů, čelí mnoha tlakům ze strany člověka. Jedny z nejmarkantnějších změn ve fungování lesa jsou spjaty s člověkem podmíněnou acidifikací lesních půd (kyselé deště 20. století), eutrofizací (akumulace dusíku z atmosférické depozice) a dlouhodobým managementem hospodaření (přeměna přirozené sklady dřevin). Zároveň jsou lesy vnímány jako ekosystémy schopné pohlcovat uhlík z atmosféry a tím přispívat ke zmírňování dopadů klimatické změny. V přednášce se budu věnovat koloběhu uhlíku a dusíku v lesních půdách (rozpuštěná a plynná forma) ve smrkovém a bukovém lese v závislosti na experimentálně pozměněných podmínkách. Zásahy do chemického složení půd zahrnují i) acidifikaci půd – zvýšení depozice síry, ii) eutrofizace půd – zvýšení depozice N a iii) kombinovaný vliv acidifikace a eutrofizace. Hlavním cílem experimentu je vyhodnotit schopnost lesních půd zadržovat uhlík a dusík v kontextu dědictví kyselých dešťů a stávající vysoké depozice anorganického dusíku.
 

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky