Školitel: 
Charakteristika: 

Zastínění představuje významný lokální efekt, který vede k posunu mikroklimatu zastíněných stanovišť (odtávání sněhu má až 10 denní zpoždění, vyšší půdní vlhkost, nižší světelný požitek a teplota, atd). Cílem je zjistit, nakolik se tyto faktory (budou měřeny pomocí datalogrů) projeví na fenologickém posunu  a druhovém spektru lučních druhů a nakolik mohou přispívat k tzv. okrajovému efektu na rozhraní les – louka.
 

Cíle práce: 

prokázat vliv rozdílného oslunění na půdní charakteristiky a druhové složení lučních porostů

Materiál a metody: 

transekty zaznamenávající vegetační pokryv, mikroklimatické charakteristiky, půdně-ekologické vlastnosti, mnohorozměrná gradientová analýza.