Školitel: 
Charakteristika: 

Zeleň přináší řadu pozitivních efektů pro obyvatelstvo, zejména z hlediska kvality života. Městská zeleň zároveň představuje hodnotné prostředí pro řadu druhů rostlin a živočichů, často i vzácných a chráněných (zejména parky se starými stromy). Velmi záleží na druhové skladbě dřevin, prostorovém uspořádání zelené infrastruktury a jejím napojení na příměstskou zeleň. Tyto faktory určují druhovou diverzitu různých skupin organismů. Náplní projektu bude návrh optimalizace prostorového uspořádání zelené infrastruktury, právě s ohledem na studovanou skupinu organismů. Práci lze zpracovat v libovolné obci či městě nad ca 5 tis. obyvatel.

Cíle práce: 

analyzovat časoprostorovou variabilitu druhového pattern vybrané skupiny s ohledem na druhové složení a prostorovou strukturu vegetace

Materiál a metody: 

sběr druhových dat vhodným způsobem vzorkování, analýza prostorového uspořádání vegetace v GIS, mnohorozměrná statistická analýza druhového pattern