Školitel: 
Charakteristika: 

Multispektrální (hyperspektrální) distanční data nám umožňují monitorovat nejenom prostorové rozložení vegetace, ale i její kvalitu (zdravotní stav). Díky menšímu ovlivnění atmosférou a šumem v této části elektromagnetického spektra je SWIR (short wave infrared) pásmo vhodné pro rozvoj klasifikace objektů (lesní požáry, důlní činnost a geologie, stav vegetace). Základní výhoda sensorů snímajících ve SWIR pásmu je lepší detekce (kontrast) pro pevné povrchy a vegetaci podle obsahu vody (vlhkosti).

#dálkový průzkum země #prostorová analýza #zdravotní stav vegetace # vodní stres # les

Cíle práce: 

Cílem práce je analýza dostupných SWIR dat různého prostorového rozlišení a měřítka (Landsat 8, UAV SWIR kamera) pro účely mapování zdravotního stavu (vodního stresu) lesních porostů. Případová studie se zpracováním a vyhodnocením SWIR dat bude provedena pro vybrané území NP Šumava.

Materiál a metody: 

Práce předpokládá terénní mapování pro verifikaci klasifikace distančních dat, práci s nástroji DPZ a GIS, zpracování, klasifikaci a analýzu dat DPZ.