Školitel: 
Charakteristika: 

Hemisférické fotografie a jejich analýza mohou být vhodným nástrojem pro doplnění environmentálních charakteristik měřeného lokality. Analýza hemisférické fotografie pro ekologický výzkum vyžaduje konkrétní předpoklady a způsoby zpracování. Proces zpracování výrazně ovlivňuje kvalitu získané informace. Je proto důležité pochopit fyzikální principy a také možnosti praktické implementace jednotlivých kroků zpracování pomocí softwarových nástrojů. Kvalita výstupních dat bude porovnána s “klasickou” GIS analýzou.

Cíle práce: 

Vytvořit metodiku pořízení a zpracování hemisférických fotografií konkrétního místa (velikost malého povodí). Praktické porovnání jednotlivých výpočtů a algoritmů na příkladě dat z povodí Plešného jezera. Výzkumným cílem je vytvoření modelu dopadající solární radiace pro různé zapojení korun na podkladě hemisférických snímků. Dílčím cílem bude porovnání kvality odvozených dat pro existující softwarové řešení (imageJ, Fiji, Can-Eye, aj.). Zhodnocení efektivity "sběru" dat pomocí hemisférických fotografií v lesním ekosystému a alternativních způsobů. Zájmovým územím bude povodí Plešného jezera.

Materiál a metody: 

Rešerše problematiky pořízení a zpracování hemisférických fotografií. Pořízení fotografií za různých podmínek, kalibrace, předzpracování, analýza obrazu a validace získané informace s alternativním měřením v terénu a GIS analýzou. Navržení optimální metodiky z hlediska efektivitu sběru a zpracování dat. Distribuce a vizualizace výsledků (interpolace hodnot v prostoru a tvorba mapy).