Školitel: 
Charakteristika: 

Bioklimatická data jsou zpravidla naměřena datalogry ve vegetačním porostu. Mají specifickou odezvu na vnější mimoporostní klima včetně určitého časového zpoždění. Podle periody měření jich je za sezónu/rok zpravidla přebytek, takže je třeba je pro interpretaci vhodným způsobem filtrovat. Někdy dochází k výpadkům měření datalogru, takže je zapotřebí data dopočítat. Veškeré manipulace s daty předpokládají schopnost práce s datovou řadou a schopnost analyzovat časovou periodicitu a variabilitu. Obsahem projektu je vyhodnocení stávající již naměřené časové řady a návrh prostorově exaktního systému monitoringu mikroklimatu v závislosti na vegetačně heterogenním prostředí šumavského karu. Bonusem je návštěva měřišť - území v 1. Zóně NP.

Cíle práce: 

zpracovat optimalizační postupy průměrování časových řad, interpolace a extrapolace chybějících dat, visualizace a interpretace výsledků.

Materiál a metody: 

statistická analýza časových řad mikroklimatických měření, práce s časo-prostorovou autokorelací, visualizace dat.