Charakteristika: 

Biogeochemické procesy v horských půdách jsou ovlivněny měnícím se klimatem a stavem vegetace. Jejich společným působením může docházet ke ztrátám živin z půd. Navrhujeme laboratorní a terénní experimenty cílené na studium vlivu měnících se klimatických a vegetačních podmínek na mikrobiální společenstva půd v lokalitách s odlišnou dostupností fosforu a na cyklus fosforu a jeho propojení s cykly C a N.

Cíle práce: 

Práce bude zaměřena jednak (i) na zjištění rozdílů ve složení mikrobiálního společenstva (techniky molekulární biologie) a (ii) testování vlivu hloubky prokořenění na dostupnost půdního fosforu (experiment s půdními transplanty) v půdách horských ekosystémů. Detailní zaměření práce můžeme přizpůsobit aktuálnímu zájmu studenta.   

Materiál a metody: 

základní analýzy půd (extrahování půdy vodou, mikrobiální biomasa, půdní respirace, extrakce DNA z půdních vzorků, qPCR apod.)