Charakteristika: 

Práce je součástí monitorování kvality lesních půd na území ČR, který provádíme ve spolupráci s Ústavem ekologie lesa (IFER).  Lesní půdy jsou důležitým zásobníkem uhlíku.  V ČR zatím chybí údaje o tom, kolik C lesní půdy obsahují, jak množství vázaného C a jeho kvalita závisí na složení porostu a klimatických faktorech prostředí. Získané poznatky jsou významné pro potřeby lesnického výzkumu i potřeby rozhodování o způsobu managementu lesních ekosystémů na území ČR. Možnost pokračovat v magisterském stupni.

Cíle práce: 

napsat rešerši/projekt na téma obsah a kvalita organické hmoty v různých lesních ekosystémech

Materiál a metody: 

student/ka mohou provádět vlastní sledování, které bude založeno na měření respirace půdy pomocí plynové chromatografie. Z těchto měření a dostupných dat o celkovém množství C v půdě, kvalitě půdy a složení porostu vyhodnotit vliv typu lesního porostu na množství a dostupnost C.