Školitel: 
Charakteristika: 

Depozice dusíku a síry významně ovlivňují koloběh C a N v suchozemských ekosystémech. Depozice S poklesla během posledních 25 let mnohem více, než depozice N. Práce by byly zaměřeny na porozumění změnám v koloběhu N a C v reakci na kombinované změny v kyselé depozici (měření mikrobiální aktivity, stanovení dostupnosti živin (iontoměniče), stanovení enzymové aktivity apod.). Práce by probíhaly jednak na experimentálních plochách v Krušných horách, kde je manipulováno s půdní kyselosti a přístupnosti dusíku v bukové a jehličnaté lokalitě a na dlouhodobých výzkumných plochách smrčin v cenných povodích šumavských ledovcových jezer. Problematika je velmi široká a proto jde téma práce přizpůsobit zájmu a zaměření studenta.

Cíle práce: 

Porovnat mikrobiální aktivitu a dostupnost živin (1) v smrkovém a bukovém porostu, (2) při různé živinové a kyselé zátěži.

Materiál a metody: 

Měření respirace mikroorganismů, potenciální i hrubé mineralizace N (inkubační metody a značení 15N), mikrobiální biomasy C a N (fumigačně-extrakční metoda), dostupného N-NH4, N-NO3, organického N a DOC (extrakce půdy), stanovení dostupnosti živin pomocí iontoměničů.