Školitel: 
Charakteristika: 

Klimatické změny, zejména výkyvy v teplotě, mohou přímo i nepřímo ovlivňovat ektotermní živočichy žijící v malých stojatých vodách. Vyšší teploty mohou urychlovat nebo zpomalovat růst jedinců a zesilovat nebo zeslabovat sílu trofických interakcí v závislosti na tzv. teplotním oknu (rozsahu optimálních teplot) daného druhu a vývojového stádia. Tato práce může být zaměřena jako rešerše i jako experimentální práce, jejimž cílem bude u jednoho nebo několika vybraných druhů vodních bezobratlých zjistit, jak se mění jejich růst, metabolická aktivita a/nebo schopnost získávat potravu. Projekt je možné přizpůsobit konkrétním zájmům studenta.

Cíle práce: 

Zjistit u jednoho nebo několika vybraných druhů vodních bezobratlých, jak se mění jejich růst, metabolická aktivita a/nebo schopnost získávat potravu v závislosti na teplotě a na základě výsledků odvodit, jak může být daný druh ovlivněn klimatickými změnami.

Materiál a metody: 

Laboratorní experimenty (měření predace, růstu a /nebo metabolická aktivity), sběr jedinců pro experimenty v terénu, zpracování dat pomocí základních a pokročilých statistických metod v programu R nebo Statistica.