Školitel: 
Charakteristika: 

Ve spolupráci s katedrou zoologie sledujeme ca 50 křovinných plášťů v okolí Č. Budějovic. Zatím máme údaje o výskytu ptáků, drobných savců, motýlů, a některých skupin bezobratlých, máme údaje o vegetaci a rostlinách. Bakalářskou práci vypisujeme na zpracování historie obhospodařování krajiny jednotlivých lokalit, tedy především s důrazem na zaznamenání vývoje v čase (včetně literární rešerše této problematiky). Fakticky se bude jednat o interpretaci historických i aktuálních leteckých snímků a vyhodnocení prostorových atributů v GIS.

Cíle práce: 

postihnout efekt historického obhospodařování plášťů a lemů na různé skupiny organismů

Materiál a metody: 

prostorová analýza historických leteckých snímků v GIS, mnohorozměrná statistická analýza, modelování